Brusel odhlasoval povinné kvóty azylantov – čierny deň pre Európu

Dobre si zapamätajte 29. apríl 2015

Je to deň, kedy sme pochovali európsku civilizáciu. Europarlament odhlasoval prijatie kvót na základe ktorých budeme musieť na Slovensku a vo všetkých krajinách Únie povinne prijímať hordy valiace sa do Európy z celého sveta

Za rezolúciu  hlasovali (RC-B8-0367/2015 – Résolution (str.416)) títo slovenskí europoslanci :

  • Za frakciu ľudovcov a liberálov – Eduard Kukan, Ivan Štefanec (SDKÚ), Mikolášik, Záborská (KDH), Nagy (Most-Híd)
  • Za frakciu európskych socialistov – Monika Flašíková-Beňová, Maňka, Smolková, Zala (SMER-SD)
  • Za frakciu konzervatívcov – Škripek (OĽaNO)

Proti boli :

  • Za frakciu konzervatívcov – Jana Žitňanská (NOVA), Richard Sulík (SaS)

Nehlasoval:

  • Za frakciu ľudovcov a liberálov – Pál Csáky (SMK)

V rezolúcii, za ktorú hlasovalo 449 poslancov, 130 bolo proti a 93 sa zdržalo hlasovania sa píše:

Reakcia na najnovšie tragédie v Stredozemnom mori musí vychádzať zo zásady solidarity a spravodlivého rozdelenia zodpovednosti, uvádza sa v uznesení ktoré požaduje:

  • vypracovanie záväzných kvót zo strany Európskej komisie pre rozdelenie žiadateľov o azyl medzi všetky členské štáty,
  • využívanie existujúcich možností vydávania humanitárnych víz v plnej miere zo strany členských štátov, ktoré by zároveň mali seriózne zvážiť možnosť uplatniť smernicu o dočasnej ochrane z roku 2001 alebo článok 78 ods. 3 Zmluvy o fungovaní EÚ (ZFEÚ), ktoré predpokladajú mechanizmus solidarity v prípade hromadného a náhleho prílevu vysídlených osôb,
  • zvýšenie príspevkov do existujúcich programov presídľovania zo strany členských štátov a
  • plnú transpozíciu a účinné vykonávanie spoločného európskeho azylového systému vo všetkých zúčastnených členských štátoch.

.

Edit: Ako fungujú procesy v EÚ

Postupnosť je nasledovná:
Europarlament nemá legislatívnu iniciatívu. Preto, tak ako v tomto prípade, ak chce presadiť nejaké nariadenie, musí vyzvať rezolúciou Európsku komisiu, aby vypracovala návrh legislatívy, ktorá bude neskôr predložená Europarlamentu na schválenie. Ak sa jedná o riadenie azylantských tokov, Lisabonská zmluva dáva Európskej komisii oprávnenie prevziať organizáciu celého procesu v Európskej Únii v prípade humanitárnej katastrofy

Takže uvedená rezolúcia je formálny začiatok procesu rozhadzovania azylantov podľa smerných čísel na základe nariadenia Európskej komisie

imigraciaPortál Newstatement svojho času vydal článok Benjamina Abtana, prezidenta Európskeho antirasistického hnutia, ktorý vyjadruje presvedčenie, že blahobyt Európy plne závisí od miery prisťahovalectva. Že bez „čerstvej krvi“ sa nebude môcť Európa ďalej rozvíjať a preto treba urobiť všetko možné pre to, aby imigrácia nielenže nestagnovala, ale naopak aby sme radostne a s nasadením všetkých prostriedkov dotiahli čo najviac prisťahovalcov. A že len takýto postoj umožní prehĺbiť demokraciu, podporí inovácie a ekonomiku

S prepáčením väčšie hlúposti si nepamätám od čias komunizmu.

Je evidentné, že do Európy dnes nikto nejde budovať demokraciu, ale sú to ekonomickí imigranti. V prvom rade sa chcú mať dobre.

V lepšom prípade majú nejaké základy – pracovné, kultúrne, jazykové. V horšom prípade nevedia nič, sú kultúrne úplne mimo, takže sú nezamestnateľní, odkázaní na živorenie na okraji spoločnosti a po čase ich frustrácia narastá. V najhoršom prípade sem prichádzajú za účelom doslova sa prisať na štedrý sociálny systém Európy. Prípad Tureckej menšiny v Nemecku, kde 80% ľudí v okolí Berlína nemá trvalú prácu je varujúci…

Väčšinou sú prisťahovalci z krajín Afriky a Blízkeho či Stredného Východu integrovateľní len ťažko, v dnešnej dobe, keď sa imigrantské komunity zväčšili na homogénne getá, ktoré sťažili proces imigrácie, len zväčšujú počet neprispôsobivých. Európa má problém zamestnať vlastných ľudí, nezamestnanosť mladých dosahuje desiatky percent. V takejto situácii sú noví imigranti proste naviac.

[sociallocker][/sociallocker]

riotsEurópe, európskej kultúre a ekonomike masové neselektívne prisťahovalectvo neprinášajú nič – len chaos, vzbury, likvidáciu pôvodnej kultúry a ich ekonomický prínos je záporný. Celá politika podpory tohto procesu je len o zvýšení vplyvu podobných organizácií, aké sú podobne tej z článku a samozrejme sú to vítané voličské posily ľavicových strán. To sa jasné ukázalo v Anglicku, kde Labour Party priznala, že jej podporou imigrácie išlo o zvýšenie preferencií alebo v Nórsku, kde je politika cielene zameraná na „zlikvidovanie rasových a kultúrnych predsudkov“ a odstránenie akýchkoľvek prekážok pre nových imigrantov. V Anglicku prišli na to, že táto politika likviduje sociálny systém a začínajú výrazne odmedzovať možnosti imigrantov, v Nórsku bohužiaľ objavili nové ložiská plynu – tam je (finančný) priestor na pár miliónov ďalších nových „spoluobčanov“

Námietka, že keď sa neotvoríme imigrantom, čakajú Európu ťažké časy a že treba zachovať a zvýšiť tempo imigrácie a investovať čas, financie a úsilie na odstránenie problémov, vychádza zo zlého predpokladu. A to, že imigranti sú vždy posilou ekonomiky. Ak však bude naopak ich prínos záporný, tak dôjde ku znižovaniu ekonomickej výkonnosti a kolapsu všetkého čo je odvodené z hospodárskeho potenciálu.

Pri súčasnej neriadenej imigrácii, keď sa do Európy valí všetko, čo má zdravé nohy a ruky, ale v podstate nevedia nič, čo by im pomohlo v ich uplatnení sa na pracovnom trhu (jazyk schopnosti, zručnosti, vedomosti, pracovné návyky) k tomuto dôjde, takže rátajme s kolapsom sociálneho systému, so znižovaním úrovne školstva, vedy, výskumu a prepadom životnej úrovne. Je absurdné predpokladať, že dnes sa k nám sťahujú ľudia, ktorí budú prispievať na budúce európske dôchodky.

sarrazin Je veľa príkladov, keď vidno ako si v rámci politickej korektnosti Európania sami podrezávajú konár pod sebou. Thilo Sarrazin (špičkový člen SPD a člen predsedníctva Nemeckej banky) napísal knihu „Nemecko pácha samovraždu“, kde na číslach dokladá ako multikulti zabíja nemeckú vzdelanosť a ako upadá nemecká kultúra. V článku na blogu ukazujem ako sa takáto cesta do pekla (viď práca našich mimovládiek alebo aj tohto slávneho Európskeho protirasistického hnutia…) vyrába kdekoľvek.

S nastupujúcim islamom sa budú prehlbovať rozpory medzi požiadavkami fundamentálneho islamu a možnosťami systému. Heslo „Islam je riešenie“ rozhodne neplatí pre ekonomiku. Tam je to kontraproduktívne, keďže preferencia akýchkoľvek hľadísk a riešení pred prirodzenými ekonomickými, je vždy menej efektívna, alebo až s degradačným výsledkom.

Existuje riešenie?

Demografický problém je vážny, ale osobne si myslím, že riešiteľný vnútornými silami Únie. Namiesto stoviek miliárd na sociálne benefity prisťahovalcov a ich (aj tak neefektívne) začleňovanie do spoločnosti, treba stimulovať zakladanie tradičných viacdetných rodín pôvodnej populácie, zaviesť daňové úľavy pri príjme pracujúcich rodičov, podporovať ženy na materskej, uľahčovať bytové problémy mladých ľudí apod. Únia ako vždy pri definícií svojich riešení pozerá cez ideologickú prizmu multikulturalizmu (čo je len iný názov pre kultúrny marxizmus) a nie je ochotná sa pravde pozrieť do oči. Preto som maximálne skeptický pri odhade budúceho vývoja.

Riešenie typu – imigráciu treba „rozhodiť“ do ostatných krajín Únie je proste smiešne. Dnes stojíme pred realitou zavedenia kvót. Ako z rezolúcie vyplýva, zrejme sa zjednotia v rámci spoločnej azylovej politiky Únie podmienky vo všetkých krajinách – t.j. rovnaké príspevky a programy pre „integráciu“, rovnaká povinnosť ubytovania, povinnosť ukončiť azylové konanie do šiestich mesiacov, rovnaké „právo na prácu“ po deviatich mesiacoch, rovnaká sociálna politika apod. T.j. namiesto tvrdej selekcie prisťahovalcov sa bude problém len rozmazávať naprieč celou Úniou, za obrovského zvýšenia finančných nárokov.

Pokiaľ viem, tak sa v minulosti pripravovalo zavádzanie preukazov na základe biometrických údajov. Podrobnosti neviem, ale moja predstava je taká, ze azylant bude v rámci rozdeľovania kvót na základe centrálnej evidencie umiestnený napríklad na Slovensko za rovnakých podmienok ako v Nemecku – benefity, jazyková príprava, ubytovanie, školy apod. Takže ak bude chcieť poberať  podporu a v bruselskej evidencii bude mať záznam, že je pridelený na Slovensko, bude tu zrejme musieť ostať.

Mimochodom, na Slovensku si nevieme poradiť s integráciou tradičnej menšiny, ktorá sa od nás príliš nelíši po žiadnej stránke (kultúrnej náboženskej jazykovej) a poznáme ju skrz-naskrz na základe stáročných skúsenosti. Už vidím, ako budeme integrovať desiatky tisíc kultúrne úplne nekompatibilných ľudí, ktorí naviac často integráciu a priori odmietajú na základe svojej náboženskej či kmeňovej výlučnosti.

Som realista, takže ďakujem, neprosím. Bohužiaľ za mňa už rozhodli iní…

Zdroj :

http://www.europarl.europa.eu/news/sk/news-room/content/20150424IPR45723/html/Migr%C3%A1cia-Parlament-%C5%BEiada-prijatie-okam%C5%BEit%C3%BDch-opatren%C3%AD-na-z%C3%A1chranu-%C5%BEivotov
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=P8-RC-2015-0367&language=SK
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FNONSGML%2BPV%2B20150429%2BRES-RCV%2BDOC%2BPDF%2BV0%2F%2FEN&language=EN
http://www.newstatesman.com/austerity-and-its-discontents/2013/07/lets-open-europe-immigration
http://jurajpolacek.blogspot.sk/2013/06/prevalcuju-turci-aj-nas.html
http://jurajpolacek.blogspot.sk/2013/07/ako-sa-vyrabaju-predsudky.html

8 komentárov

Pridaj komentár