Prečo A. Čulen príde o prácu?

Do redakcie prisiel mail s prosbou o zverejnenie:

 

Miroslav Šuňal reaguje na prípad katechéta Antona Čulena

 

Vážený pán Martin Kramara.

Vážený pán Jozef Adamkovič.

 

Určitú chvíľu som hlboko premýšľal, či vydám toto svoje osobné svedectvo. Avšak nakoľko sa prípad katechéta Antona Čulena, ktorý kandidoval za poslanca do NRSR za ĽS Naše Slovensko medializoval na uvedených webových stránkach

(http://www.aktuality.sk/clanok/324761/kandidoval-za-kotlebovcov-na-skolach-uz-nebude-moct-ucit-nabozenstvo/ a https://dennikn.sk/416313/kotlebov-kandidat-nebude-dalej-ucit-nabozenstvo-cirkev-nim-uz-nerata/?ref=top )

rozhodol som sa reagovať. Rovnako bude moje svedectvo ako reakcia na túto udalosť zverejnené. Na úvod však treba čitateľa oboznámiť s oficiálnym listom pána Jozefa Adamkoviča, riaditeľa Diecézneho katechetického úradu v Bratislave v plnom znení:

Vážený pán Mgr. Anton Čulen

 Zo ZŠ Prokofievova prišla sťažnosť rodičov detí, ktoré navštevujú hodiny náboženskej výchovy, že na hodinách náboženstva (konkrétne v 3. ročníku) ste sa vyjadrovali k voľbám, výsledkom volieb, účasti pána Kotlebu vo voľbách, jeho miesto v parlamente atď.

Nakoľko i z iných škôl, na ktorých vyučujte náboženskú výchovu, prišli podobné sťažnosti, ktoré sa dotýkali i rozdávania predvolebných letákov strany, za ktorú ste kandidovali, Vás prosím, aby ste sa k týmto sťažnostiam písomne vyjadrili.

Pokiaľ nebudú sťažnosti riadne prešetrené, pozastavujem Vám vykonávanie kánonickej misie na všetkých školách, na ktorých učíte.

Zároveň Vás musím upozorniť, že Vaše angažovanie sa v politickej strane, za ktorú ste vo voľbách kandidovali, nie je zlúčiteľné s poslaním, ktoré Vám bolo zverené udelením kánonickej misie a s podmienkami pre udelenie kánonickej misie.

Tiež Vám musím pripomenúť, že kánonická misia, ktorá Vám bola udelená dňa 30. 3. 2011 (č.1301//2011), je platná do 31. 8. 2016. Po tomto dátume Vám nebude obnovená. S touto skutočnosťou boli oboznámené školy na ktorých vyučujete náboženskú výchovu i farské úrady farností, do ktorých predmetné školy patria.

Jozef Adamkovič

riaditeľ Diecézneho katechetického úradu v Bratislave

 

Vážení páni, čitatelia, novinári. Vydávam vám svedectvo o mojom priateľovi, kresťanovi telom a dušou, pánovi Antonovi Čulenovi. Svedectvo obyčajného človeka, otca rodiny, tvrdo zarábajúceho na chlieb každodenný. Ako isto všetci vieme, prebieha mimoriadny, Cirkvou svätou vyhlásený rok Milosrdenstva. Dovolím si zdôrazniť slovo MILOSRDENSTVA. Milého srdca, nie nenávisti. V článku sa budem odvolávať na Písmo sväté, to Písmo, ktoré nám ako základné hodnoty viery a morálneho učenia zanechal Boh človek, Ježiš Kristus. Evanjelium nám vraví: Milovať budeš blížneho svojho ako seba samého. Mk 12,31. Na inom mieste Evanjelia sa dočítame: Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojim Otcom, ktorý je na nebesiach. Mt 10,32.

Anton Čulen mi je bratom v Kristu. Viete vážení páni, týmto jedným rozhodnutím sa snažíte zničiť všetky obety a utrpenia, ktoré hlavne počas komunistickej éry priniesol tento obetavý veriaci človek na oltár katolíckej viery. Človek hlboko veriaci v Boha. Človek presadzujúci kresťanskú morálnu náuku. Človek dlhé roky presadzujúci to, aby nedeľa patrila Bohu
a rodine. Človek čistého srdca a duše. Človek Anton Čulen. Z tohto človeka, otca piatich detí, ste vy a vaši poradcovia spravili prvého ponovembrového politického disidenta. Anton Čulen celé roky svedomito plní svoje poslanie, vštepuje najmenším a najčistejším dušiam lásku ku Kristovi, povzbudzuje dospelých vo viere, pomáha kde je to potrebné. Svojim rozhodnutím ste ukázali, že si nectíte ani základný Zákon štátu, ktorým je ústava Slovenskej republiky. Druhá hlava, článok 24, nám zaručuje slobodu myslenia. Zaujímavá pre vás by mala byť hlavne Tretia hlava ? politické práva, článok 26, no a článok 30, odstavec 1 vám tu odcitujem: Občania majú právo zúčastňovať sa na správe verejných vecí priamo alebo slobodnou voľbou svojich zástupcov. Avšak podľa toho, ako ste konali v prípade katechéta Antona Čulena, vás táto skutočnosť evidentne nezaujíma, pretože by ste nemohli konať tak, ako ste konali. Dnes sa píše rok 2016, nie rok 1950, a perzekvovať ľudí na základe politického a osobného názoru sa už dnes vážení páni nenosí. Alebo azda áno? Vaše kroky tomu plne nasvedčujú. Neboli to azda kňazi, rehoľníci a rehoľníčky, ktorí v 50. rokoch 20. storočia trpeli za svoje presvedčenie v internačných a pracovných táboroch? Veruže boli. A vy si dnes po polstoročí dovolíte s človekom hlbokej viery v Krista spraviť to isté, čo robili ateistickí komunisti s veriacimi? Za presvedčenie a politický názor? To je nehanebné a neodpustiteľné! Šťastím je, že je tu Boh, ktorý posúdi vaše aj moje kroky. Vkladám do jeho rúk aj svoju modlitbu, aby k vám bol milosrdný.

Vážení páni, čitatelia, novinári. Rovnako ako môj brat v Kristu Anton Čulen, som aj ja spoločne s ním kandidoval vo voľbách do NRSR za ĽS Naše Slovensko. Rovnako spoločne s Antonom Čulenom som aj ja podpísal všetky Výzvy Iniciatívy 2016. V podstate som zakladateľom a iniciátorom samotnej Iniciatívy 2016. Pracujem. Pozorne budem čakať, či aj mňa postihne podobný osud, ktorý ste zariadili svojim rozhodnutím Antonovi Čulenovi. Myslím, že nie. Tretia hlava ústavy SR, článok 32, mi totiž zaručuje: Občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v tejto ústave, ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené.

Na záver si dovolím do vašej pozornosti upriamiť Evanjelium podľa Matúša, kapitola 23, verše 1-39. Ježiš Kristus to v danej kapitole veľmi jasne a priamo odkazuje nám všetkým. Je na každom čitateľovi, koho z nás tam nájde.

 

Miroslav Šuňal

 

 

Poznámka:

v osobnom rozhovore s A. Čulenom som sa dozvedel, že decká sa ho samé od seba pýtali, prečo kandiduje a ako vidí to či ono.

Viem to pochopiť, pretože keď som bol na ZŠ a Gymnáziu, tak sme sa učiteľov pýtali na to, čo nás zaujímalo rovnako (plus to bola dobrá zámienka vyhnúť sa učeniu)

A decká samé od seba si pýtali aj jeho letáky, aby mali pamiatku na to, že ich obľúbený učiteľ kandiduje. A samozrejme, keď priniesli domov, tak sa rodičia spýtali, odkiaľ majú letáky, tak povedali, že od ich učiteľa náboženstva, ktorý kandiduje. A oheň na streche.

Podotýkam, že deti nemajú volebné právo a ich rodičia väčšinou majú dosť ďalších informácii na to, aby jeden leták mohol zmeniť ich názor. Tak isto rodičia vedia vysvetliť svojim deťom ak s učiteľom v niečom nesúhlasia. Nedomnievam sa preto, že takto mohol ovplyvniť volebnú kampaň a teda nemám problém mu veriť, že to tak bolo, ako mi to opísal.

V každom prípade si nemyslím, že by účasť na kandidátke politickej strany mala byť dôvodom na vyhodenie zo zamestnania. To sme tu totiž už mali, keď ľudia prišli o prácu kvôli svojmu politickému názoru a členstvu (či ne-členstvu) v politickej strane.Čo sa týka kanonickej misie, hľadal som na internete aké sú podmienky jej udelenia. Nenašiel som síce materiály ohľadom bratislavskej diecézy, ale podmienky z iných diecéz sú prakticky totožné, pretože vychádzajú z cirkevného práva a sú platné pre celú cirkev. Napríklad Mons. Alojz Tkáč, košický arcibiskup-metropolita uvádza v dokumente z roku 2006 ako podmienky:

Uchádzač o kánonickú misiu má spĺňať nasledujúce podmienky:
a) prijal všetky iniciačné sviatosti a je zrelý vo viere
b) vyniká pravou náukou, svedectvom kresťanského života a pedagogickým umením
c) vedie usporiadaný osobný a rodinný život
d) má ukončené teologické vzdelanie
e) je ľudsky, psychicky a kresťanský zrelou osobou
f) usiluje sa o sviatostný život
g) aktívne sa zúčastňuje na živote farnosti
h) má korektný vzťah k deťom
i) nežije v cirkevne neplatnom manželstve, netrpí psychickou chorobou a nebol trestaný za kriminálne prečiny.

Udržanie kánonickej misie

1. Kánonická misia je udelená buď na vymedzený čas alebo ?do odvolania? na časovo neobmedzenú dobu.
2. K tomu, aby si katechéta udržal kánonickú misiu má sa usilovať o svedectvo kresťanského života, sviatostný život, spoluprácu s farárom farnosti, v ktorej pôsobí.
3. Učiteľ náboženskej výchovy na štátnej škole a náboženstva na cirkevnej škole má vynikať pracovnou disciplínou, korektným vzťahom k žiakom a kolegom v pedagogickom zbore, svedomitou prípravou na vyučovanie.
4. V priebehu školského roka je povinný sa zúčastniť predpísaných metodických seminárov.
5. Má sa zúčastňovať na duchovných obnovách organizovaných katechetickým strediskom.
6. Vážne porušenie cirkevnej disciplíny má za následok prehodnotenie kánonickej misie. Jej odobratie znamená, že katechéta tým samým dňom nesmie vykonávať úlohu katechétu a škola s ním ukončí pracovný vzťah ako s katechétom.

 

Podobne inštrukcie maju aj ostatní biskupi

 

Prípadne priamo KBS uvádza:

http://www.dkuza.sk/userfiles/KANONICKA%20MISIA%20KBS(1).jpg

 

 

 

Bolo by vhodné sa spýtať, ktoré z týchto podmienok (oficiálne predpísaných KBS) porušil A Čulen. Je takým porušením kandidovanie za legálnu stranu, ktorá sa navyše tiež hlási ku kresťanským hodnotám? (odmieta potraty, odmieta ideológiu „kultúry smrti“, a priamo sa hlási ku kresťanstvo, a ako jediná oficiálne poďakovala modlitbou za volebný výsledok)

Áno, veľa ľudí v nej má odlišný názor na historické udalosti, ale treba sa spýtať inak: Čo negatívne z minulosti, ku ktorej sa hlásia, chcú preniesť do súčasnosti? Ak teda vôbec chcú niečo negatívne preniesť a aplikovať v súčasnosti.

Budeme ľudí kádrovať aj za „nesprávny názor“ na bitku pri Lepante alebo Jana Sobieskeho?  (na Západe je to už bežné aby sa neurazili tamojší novoprišlí spoluobčania)

Nemusí sa nám páčiť ani hulvátske správanie alebo rétorika či názory niektorých ďalších kandidátov na ĽSNS, ale prečo nám nevadia keď podobných nachádzame na kandidátkach iných strán? Dokonca aj predsedovia iných strán majú a hlásajú názory podobné ĽSNS. Nie je to teda meranie nerovnakým metrom?

Nemali by sme preto radšej A Čulena hodnotiť za neho samého? Nemusíme s ním súhlasiť, ale doprajme si navzájom právo mať iný názor bez kádrovania. Chápal by som odobratie kanonickej misie, keby A Čulen učil niečo v rozpore s náukou RKC alebo sa dopustil niečoho hanebného, ale za politické názory?

Knieža Myškin

 

PS Kotlebu som nevolil

PS2 A Čulen bol na kandidátke LSNS za hnutie „Aliancia za nedeľu“ (a Iniciatíva 2016)

PS3 A Čulen už mal problémy v minulosti, keď na neho boli sťažnosti, že žiakom prečítal pastiersky list alebo v zhode s biskupmi vyjadril podporu minuloročnému referendu. Nemali by sa ho teraz práve preto zastať?

PS4 predvolebný prejav A.Čulena. Vidí tam niekto niečo nekresťanské?

 

20 komentárov

 • Pán Čulen je psychicky narušený ultraradikálny náboženský fanatik a dobre mu tak. Tento človek robí zlé meno Katolíckej cirkvi z dôvodu svojho náboženského radikalizmu.

  Veľmi odporúčam si prečítať tieto linky:

  Marián Kotleba Spasiteľ Slovenska? Šamanský uhoľ pohľadu
  http://krestanstvo.czweb.org/clanky/marian-kotleba-spasitel-slovenska-samansky-uhol-pohladu

  Náboženská zvrátenosť na vzostupe. Voľby 2016
  http://krestanstvo.czweb.org/clanky/rok-2015-rok-upadku-nabozenska-zvratenost-na-vzostupe-volby-2016

  • Romanko ja si myslím že ty si …….. (censored) a mal by si sa liečiť

  • ak je tento clovek podla teba psychicky naruseny,tak co je potom nejaky Jozef Lenč,co by profesor na univerzite,ktory ma daleko vacsie moznosti ovplyvnovat ludi,robit agitaciu a vyjadrovat sa k politike?Preco jemu nebolo zrusene povolenie vyucovat za jeho statusy tykajuce sa islamu,podpora hnutia potlacajuce ludske prava a bol takisto kandidatom politickej strany…ked ma fungovat pravo a spravodlivost,nech je aj jemu pozastavena cinnost…ked poslancovi LSNS odobrali zbrane a zbrojny pas,nech odoberu to iste vsetkym poslancom aktori zbrane a zbrojny pas vlastnia

  • Tie linky iba dokazujú biedu kotlebových kritikov. A práve preto bude Kotleba naďalej rásť.

  • Menej inteligentný človek nemusí pochopiť, čo sa píše na tých linkoch

 • Nečudujte sa celý vatikán je plne v područí satanistickej kabaly a aktívne sa podiela na plnení cielov NWO.

 • Vazeny pan Sunal, tusim ze vas umysel je dobry. Dovolim si vsak vyjadrit naor, ze vas list nie je svedectom. Inak povedane, nebol ste svedkom toho, ci pan Culen pochybil, alebo nie. Z mojho pochopenia je tu klucove, ci pan Culen aktivne detom letky rozdaval, ci im aktivne propagoval jeho politicke postoje. Ak ano, tak postup aky bol voci nemu zaujaty, je z mojho pohladu spravny. Udajne vyjadrenie pana Culene, ktore je zrejme neformalne a neoficialne a len Vami prerozpravane, je pre mna nedostatocne. Domnievam sa vsak, ze kroky voci panovi Culenovi su prilis zaujate a jednostranne, ze zalezitost mala byt najprv vysetrena, a ze as potom mal prist pripadny postih. Tiez znenie listu adresovanemu panovi Culenovi vyvolali u mna pocit vydierackeho podtextu.

  • Za Culena sa postavili aj riaditelia skol na ktorych ucil pretoze je to oblubeny ucitel.
   Co sa tyka minulosti paradoxne je ze sa na neho stazovali rodicia prave z triedy kde na politiku vobec neprisla rec, cize islo o ucelovu staznost.
   precitanie pastierskeho listu na hodine nabozenstva je celkom logicke kedze deti ho zrejme poculi aj v kostole a ucelom bolo vyvolat diskusiu o aktualnom diani v Cirkvi na Slovensku
   Culen ako ucitel je clovek dialogu a nema problem s niekym kto ma iny nazor ako on

 • Miro Moskowski

  Takže takto….. Nie štátna správa, ale diecéza stiahla svojho z obehu. Je mi to čudné, pretože ako LS-NS tak i Katolícka církev vyznáva to isté zmýšľanie. AKo vieme posledná parta ktorá išla urobiť poriadok na SLovensku so Židmi vybehla práve z Topolčianskej fary. Takže to budeasi fakt objednávka KDH a boj o toho istého voliča.
  Članok som nedočítal z dôvodu oháňania sa Kristom. Je to to isté, ako keď rímska kúria zneužíva Božie meno nadarmo a pritom myslí výhradne na svoje geopolitické ciele. Iste tento brat kvôli cieľom zjavne eopoliticky menším.
  Howg

  • Miro Moskowski

   Predsa som si dole všimol obhajobu tohto Čulena: Čulen už mal problémy v minulosti, keď na neho boli sťažnosti, že žiakom prečítal pastiersky list – už len za toto by som ho vyrazil zo školstva. Čo ma demagógia nadnárodnej korporácie robiť v štátom dotovanom školstve, nech si to čítajú v svojích modlostánkoch.

   • Uniká ti fakt, že A. Čulen nebol učiteľom matematiky, ani zemepisu, ale katechétom, ktorý zabezpečoval hodiny náboženskej výchovy, kde je čítanie pastierskeho listu v poriadku.

    • Miro Moskowski

     Otázkaje kto ho platil. NEvidím nič dobré na tom, aby savštátnych školách prednášala vôbec nejaká ideológia. CHodil som na náboženstvo, takže viem, že veľa sme sa o Božom slove nedozvedeli, ale o Katechizme áno:-)

     • podľa teba je na hodine náboženstva mimo témy, ak rozoberajú pastiersky list?

 • Už samotný fakt, že kandidoval za ĽS-NS (čiže nepriateľa štátu č. 1), je pre súčasný establišment dostatočným dôvodom na šikanu a perzekúcie. Myslím, že tu svoju rolu zohrala aj intervencia KDH, najmä po zistení, že časť kresťanov a kresťanských aktivistov sa prebudila a podporuje radšej Kotlebu ako farizejov ktorí tu 25 rokov zrádzajú kresťanské princípy a to je aj dôvod prečo sa nedostali do parlamentu. Podiel na tom majú aj médiá, ktoré si Čulena podali už oveľa skôr, no priestor na vyjadrenie mu neposkytli (ako inak).
  Súhlasím, že dnes sa deje s nepohodlnými presne to, čo v polovici minulého storočia, ešte že sme zrušili trest smrti, nepochybujem že by sa v opačnom prípade udeľoval za bullshit typu extrémizmus, ako na bežiacom páse. Dnes si mocní poradia s nepohodlnými aj bez fyzickej likvidácie oponentov, zaviedla sa ekonomická a sociálna poprava ktorá zahŕňa vyhadzov z práce s následkom straty príjmov a očierňovanie v médiách, až kým sa od dotyčného nezačne jeho okolie dištancovať.

  • až kým sa od dotyčného nezačne jeho okolie dištancovať.

   presne o to ide, dotycneho a kazdeho kto sa s nim vobec bavi treba ostrakizovat a spolocensky izolovat ako malomocneho. Tak sa nikto ani len nepokusi mat „ten nespravny nazor“, lebo aj za najmensi naznak sympatie bude nasledovat spolocenska anulacia.
   Toto je metoda ktora sa po vojne pouzivala proti fasizmu, ale zaujimave ze proti komunizmu nie hoci si oba rezimy mohli ruky podat.
   A tak tu mame ludi ktori placu za socikom ako v nom bolo skvele. No, nebolo!

   • V prípade Kotlebu im ale táto taktika zlyháva, ľudia nie sú hlúpi a za štátnu šikanu a perzekúcie ktoré musí znášať ho odmenili kreslom BB župana a poslanca NR SR. Slováci neznášajú ak je na niekom páchaná krivda, stačí si pozrieť internetové diskusie pod článkami o Krúpovi, a vedel to už Mečiar keď prichádzal s historkami že je na neho plánovaný atentát, v snahe urobiť zo seba obeť.

    Pri súčasnom cynickom a arogantom správaní oligarchickej vlády nie je žiaden predpoklad, že sa počas volebného obdobia priblíži k potrebám bežných ľudí, frustrácia bude stále rásť a rovnako aj preferencie ĽS-NS.

    Od ĽS-NS by som bral inak ako pekné gesto, keby A. Čulenovi ponúkli miesto asistenta poslanca. Bola by to pekná facka všetkým, ktorí stáli za jeho prepustením.

Pridaj komentár