Najväčší islamofób v Anglicku je zároveň aj najväčšou postavou moderných dejín – Winston Churchill

Dlhé roky som neuvádzal výrok Winstona Churchilla o islame, ktorý je inak nesmierne známy, ale vyšiel v neskrátenom vydaní Riečnej vojny (River War). Pôvodné vydanie z roku 1899 malo dva diely a v nich mladý talentovaný vojak, diplomat a spisovateľ zachytil nielen v rozsiahlom texte ale aj v mapách, vo farebných ilustráciách a množstve hĺbkotlačou vykreslených obrázkov koloryt Sudánu a Egypta tej doby.

Je to fascinujúce dielo kombinujúce dokumentaristiku, dobrodružný román, kritiku politiky a politikov, osobné úvahy, ale aj cestopis. V druhom vydaní z roku 1902, ktorý sa stal dnes jediným prekladaným a skenovaným dielom, mnoho vypadlo a autor po vyhodení hlavne kritických pasáží, ktoré sa dotýkali mnohých osob a zahŕňajúcich tretinu diela, zostručnil dve knihy do jednej. Bohužiaľ vypadla práve pasáž o islame. Keďže som nemal k dispozícii zdroj, nemohol som to citovať.

Winston Churchill

Winston Churchill

Dnes ho mám, takže mám potešenie prvýkrát pod svojim menom citovať génia anglického národa, Winstona Churchilla a jeho slová o islame:

Aké strašné je prekliatie, ktoré mohamedánstvo položilo na svojich uctievačov! Okrem fanatického šialenstva, ktoré je rovnako nebezpečné u človeka ako besnota u psa, ešte ustrašená fatalistická apatia. Dôsledky sú v mnohých krajinách zjavné. Nepremyslené správanie, zaostalé poľnohospodárstvo, nepružné obchodné metódy a absencia ochrany majetku existujú všade tam, kde vládnu alebo žijú prorokovi nasledovníci.

Degradovaný sex pripravuje život o jeho krásu a čaro, rovnako tak ako o jeho dôstojnosť a posvätnosť. Skutočnosť, že podľa mohamedánskych zákonov musí každá žena patriť nejakému mužovi ako jeho výlučný majetok, či už ako jeho dieťa, manželka alebo konkubína, musí viesť nutne k oneskoreniu vymiznutia otroctva až do doby, kedy Islam prestane mať nad ľuďmi takú veľkú moc.

Jednotliví moslimovia môžu vykazovať vynikajúce vlastnosti – tisícky z nich sa ukázali ako odvážni a verní vojaci jej Veličenstva a všetci sú schopní položiť svoj život ? ale vplyv tohto náboženstva paralyzuje spoločenský vývoj tých, ktorí ho nasledujú.

Na svete neexistuje úpadkovejšia sila. Zďaleka nie je na vymretie, mohamedánstvo je militantným, stále sa šíriacim náboženstvom. Už sa rozšírilo do strednej Afriky, na každom kroku vychováva bojovníkov nepoznajúcich strach a keby nebolo kresťanstva zaštíteného silnými pažami vedy, vedy, proti ktorej márne bojovalo, civilizácia modernej Európy by mohla zaniknúť, rovnako ako civilizácia starého Ríma.

Sir Winston Spencer Churchill (The River War, first edition, Vol. II, pages 248-50 (London: Longmans, Green & Co., 1899).

[sociallocker][/sociallocker]

Zdroj: 

https://archive.org/details/1899RiverWarVol2

How dreadful are the curses which Mohammedanism lays on its votaries! Besides the fanatical frenzy, which is as dangerous in a man as hydrophobia in a dog, there is this fearful fatalistic apathy. The effects are apparent in many countries. Improvident habits, slovenly systems of agriculture, sluggish methods of commerce, and insecurity of property exist wherever the followers of the Prophet rule or live. A degraded sensualism deprives this life of its grace and refinement; the next of its dignity and sanctity. The fact that in Mohammedan law every woman must belong to some man as his absolute property ? either as a child, a wife, or a concubine ? must delay the final extinction of slavery until the faith of Islam has ceased to be a great power among men. Individual Moslems may show splendid qualities. Thousands become the brave and loyal soldiers of the Queen: all know how to die: but the influence of the religion paralyses the social development of those who follow it. No stronger retrograde force exists in the world. Far from being moribund, Mohammedanism is a militant and proselytizing faith. It has already spread throughout Central Africa, raising fearless warriors at every step; and were it not that Christianity is sheltered in the strong arms of science, the science against which it had vainly struggled, the civilisation of modern Europe might fall, as fell the civilisation of ancient Rome.

Riečna vojna II.diel, prvé vydanie, strana 248.

Riečna vojna II.diel, prvé vydanie, strana 248.

Riečna vojna II.diel, prvé vydanie, strana 249,

Riečna vojna II.diel, prvé vydanie, strana 249,

Riečna vojna II.diel, prvé vydanie, strana 250,

Riečna vojna II.diel, prvé vydanie, strana 250,

4 komentáre

Pridaj komentár