PhDr. Jozef Lenč klame keď hovorí, že odpadnutie od islamu nie je trestané hrdelným trestom

Veľký vezír Turecka prehlásil v roku 1843 v oficiálnom dopise lordu Ashleymu: „Zákony koránu nenútia nikoho, aby sa stal moslimom. Sú ale bezohľadné k moslimovi, ktorý prijal iné náboženstvo a k človeku ktorý dobrovoľne prijal islam a potom bol presvedčený aby sa svojej viery vzdal. Nič nemôže spôsobiť aby mu bol zmiernený trest na ktorý ho odsudzuje zákon“.

 

Predstavte si, že zapínate TV a tam beží relácia kde nejaký slušne oblečený pán menom napríklad Jozef Lenč, ktorý prijal katolícku vieru, vám rozpráva, že katolícka viera vlastne nemá problém s interupciou, registrovanými partnerstvami a mimomanželskými deťmi…

Uverili by ste mu? Určite nie. A ani takú reláciu neuvidíte, celé kresťanstvo má v tom totiž jasno a netají sa, nehanbí sa za svoj názor, za ktorý je kritizovaný „modernými“ ľuďmi. Nebudú vám zahmlievať oči a klamať.

PhDr. Jozef Lenč, vysokoškolský pedagóg z Filozofickej Fakulty v Trnave, moslim, neofita. Ten pán sa občas… možno nie až tak často aby ste si ho všimli – objavuje v TV a v novinách. Ale to čo hovorí si všímať treba. Prvý krát som ho stretol na besede v liberálnom dome SaS, kde som mu položil otázku, čo si myslí o tom, že jeho obľúbený autor Jusuf al Kharadavi povedal, že aj keď už bude tak starý a tak chorý, že bude na invalidnom vozíku, chce hodiť ešte jednu bombu a zabiť ešte jedného žida a že homosexuálov treba zabíjať. Odpoveď vysokoškolského učiteľa ma zmiatla, on s tým totiž… nesúhlasí. Koniec. Len toľko, nesúhlasí. Predstavte si, že idete za nacistom a poviete mu no, ale holokaust a ten vychcaný nácek vám šplechne do tváre, že on s holokaustom nesúhlasí. Koniec, skončili ste so svojimi argumentami.

A to je rétorika Jozefa Lenča. On s tým nesúhlasí. Lenč je moslim. A jeden z čelných predstaviteľov súčasného islamu, ideový vodca moslimského bratstva chce vraždiť. Ale slovenský moslim nie žeby celý islam poslal do čerta, on sa len obmedzí na tiché vyhlásenie, že s tým nesúhlasí a považuje vec za vyriešenú. Skvelá práca islamu v mozgu bývalého Európana?

To bola Lenčova reakcia na položenú otázku, povedzme že bol prekvapený. Ale Lenč sám od seba klame. Toho čo narozprával je veľa, tu rozoberiem štandardnú moslimskú lož, ktorú opakuje aj vysokoškolský pedagóg filozofickej fakulty v Trnave Jozef Lenč.

Tá lož znie: odstúpenie od islamu nie je trestané smrťou.

Keby toto Lenč povedal ešte povedzme 50 rokov dozadu, arabisti a orientalisti by ho okamžite prehlásili za klamára, ale dnes sú naši vedci radi, že sa k tomu nemusia vyjadrovať a radšej budú rozjímať nad mystickými prúdmi islamu, obrazmi v islame, ako keby to bolo v islame to najdôležitejšie.

To prečo Jozef Lenč tvrdí, že apostáza nie je trestaná smrťou, pramení z moslimskej metodológie ako dobyť bez krvi Dar al-hurb (dom vojny) a premeniť ho v Dar al-islam (dom pokoja). Predsa nemôže priznať farbu, že islam nie je zlučiteľný s článkom 24 bod 1 a 2 Ústavy Slovenskej Republiky, ktoré zaručujú slobodu vyznania. Najskôr treba zmeniť ústavu. Potom možno povedať pravdu. Alebo sa v Jozefovi Lenčovi ešte potulovali zvyšky civilizovanej európskej morálky odchovanej na kresťanskom nezabíjaj a nepripustil si tú možnosť, že by islam zabíjal? Pochybujem, nevyzerá na sprostého.

K veci prečo apostáza – odstúpenie od islamu je trestaná smrťou – by presnejšie malo byť upresnené: Tam kde islam ešte nedokázal presadiť svoje právo šaria, je im samozrejme ťažko vykonať svoju božiu povinnosť a zabiť odpadlíka.

Arabské slovo pre odpadlíka je murtad, a ten, kto odpadne sa volá artadd an dinihi, čo znamená „ten čo sa obrátil chrbtom k náboženstvu“. Dve slová používané moslimským pravom pre odpadnutie od islamu sú irtidad a rida. Druhé slovo sa vzťahuje na odpadnutie od islamu k ateizmu, kufr; prvé slovo na prestúpenie k inej viere.

Korán sa odpadlíctvu venuje v kapitole Ženy.

„Čo vám je, že ste sa ohľadom pokrytcov rozdelili na dve skupiny? Boh ich obrátil späť za to, čo získali. Chceli by ste správne usmerniť toho, koho Boh do bludu uviedol?! Koho Boh do bludu uvedie, tomu už nenájdeš cestu späť. Želali by si, aby ste odmietli vieru, tak ako ju oni odmietli, aby ste boli na tom všetci rovnako. Preto si spomedzi nich neberte žiadnych dôverníkov, až kým neemigrujú kvôli ceste, ktorú Boh určil. Ak by sa odvrátili, tak ich vezmite a zabite tam, kde by ste ich našli. A neberte si z ich radov žiadneho dôverníka ani pomocníka a podporovateľa“ korán 4:88-89

a v kapitole Prestrety stôl.

„Vy, ktorí ste uverili! Ktokoľvek z vás by sa odvrátil od svojho náboženstva, potom Boh privedie ľudí, ktorých má rád a ktorí Ho majú radi, ktorí budú pokorní voči veriacim a ktorí budú mocní voči tým, ktorí odmietli veriť. Budú sa usilovať o cestu, ktorú Boh určil a nebudú sa báť výčitiek tých, ktorí by sa im snažili čokoľvek vyčítať. To je Božie dobrodenie, ktoré dáva, komu chce. A Boh všetko obsiahol a všetko vie.“ 5:54

Moslimsky učenec Al-Baidawi takto okomentoval versety 4:88-89:“Ktokoľvek sa odvráti od svojej viery (irtada), otvorenie alebo tajne, zoberte ho a zabite, kdekolvek ho nájdete, tak isto ako akéhokoľvek iného neverného. Celkom sa ho zrieknite. Nepríjmajte žiadne výhovorky v jeho prospech“

Ine štandardní komentátori súhlasia vo svojich komentároch k tomuto veršu s Baidawim.

Vo verši 16:106-107 korán delí odpadlíkov na dve skupiny: tých, ktori odpadli od viery pod nátlakom a tých, ktori to spravili z vlastnej vôle. Sám verš nenecháva žiadne pochybnosti ohladom toho, ako zachádzať s odpadlikmi:“ Kto odmietol veriť v Boha potom, ako v Neho uveril, s výnimkou toho, kto bol donútený, ktorého srdce ale ostáva vierou pokojné, na tom ktorého hruď sa odmietaniu viery poddala, spočinie hnev od Boha zoslaný a dostane sa mu trápenie obrovské. To preto, že si obľúbili život najnižší pred životom posledným a preto, že Boh správne neusmerní ľudí odmietajúcich vieru.“

Aby sme pochopili islam nestačí nám len korán. Treba tiež poznať aká bola moslimská prax, ako presne sa v istých situáciách, ktoré chceme preskúmať, správal prorok Mohamed. To nám ukážu hadisy, historky nazbierané a overené islamskými učencami o tom, aký život viedol prorok a ako sa správal v okamihoch, ktoré nás zaujímajú.

Hadisy, čiže potvrdené vierohodné správanie sa proroka voči odpadlíkom nenecháva ani tieň nádeje aby odpadlíci mohli v islame proroka Mohameda prežiť. A tak, že čo prorok odporúča pre odpadlíkov:

Bukhari 52:260 „Prorok povedal ‚keď nejaký moslim odpadne od viery, zabite ho'“

Bukhari 84:37 „Allahov posol (mohamed) povedal, že krv moslima by nemala byť nikdy preliata s výnimkou troch prípadov: cudzoložníka, vraha a toho kto odpadol od náboženstva – islamu“

Bukhari 84:57 „Kdekoľvek zmení svoje islamské náboženstvo, zabite ho“

Bukhari 84:64-65 „Na konci času prídu ľudia, mladí vekom a sprostí vo svojich predstavách, ktorí budú používať tie najlepšie slová medzi ľuďmi ale ich viera nepôjde ďalej ako do ich hrdla.(…). Preto kdekoľvek ich stretnete zabite ich, lebo ktokoľvek kto ich zabije, pre toho bude v deň zmŕtvychvstania odmena“.

Al-Muwatta of Imam Malik (36.18.15) Allahov posol povedal, „ktokoľvek zmení svoju vieru – zotnite mu hlavu“

Relience of Traveller (Islamic Law) o8.1 – „Osoba dospelá a svojprávna, ktorá dobrovoľne vzdáva sa islamu, zaslúži si smrť“

Nie sú to všetky zdroje, ktoré dokazujú krvilačnosť islamu voči odpadlíkom, ale sú vysoko postačujúce na to aby som mohol napísať obligatórnu právnickú vetu:

V zmysle hore uvedeného mam za to, že vysokoškolsky pedagóg z Filozofickej Fakulty v Trnave, PhDr. Jozef Lenč klame keď hovorí, že odpadnutie od islamu nie je trestané hrdelným trestom.

Mariusz Malinowski

10 komentárov

 • . Ten kto je oklamany koranom a Mohamedom nechce vidiet pravdu. Islam sa kritiky boji, lebo sa boji pravdy, preto sa kritike tak zurivo brani.

 • Pingback: Moslimské “nezabíjaj” alebo moslimovi never ani nos medzi očami. | MEDZIČAS

 • ooo ako keby v Biblii nebola ani jedna jediná zmienka o vraždení ľudí 🙂

  • Zabíjanie vo vojnách sa nepovažuje za vraždu a to platí aj pre starý zákon, ale islam je v pernamentnej vojne, takže podľa koránu a príkladu proroka Mohameda,ktory je považovaný za ten najsvätejší príklad, hodný nasdledovania, je akekoľvek zabitie neveriaceho bohoľúbim činom a napr. znásilnenie nezahalenej ženy sa odporúča, dokonca je tam aj jenoduchý návod ako na to.

  • My nie sme Židia a kresťania v Novom zákone nemajú o vraždení ľudí NIČ!

 • Ďalšie:

  The hadiths are quite clear. mo wanted apostates killed.

  The reason why executing apostates has always been well-ensconced in Islamic law is that there is an indisputable record of Muhammad and his companions doing exactly that according to the reliable Hadith. According to verse 4:80 of the Quran: „Whoso obeyeth the Messenger obeyeth Allah.“

  Bukhari (83:37)- „Allah’s Apostle never killed anyone except in one of the following three situations:(1) A person who killed somebody unjustly, was killed (in Qisas,)(2) a married person who committed illegal sexual intercourse and (3) a man who fought against Allah and His Apostle and deserted Islam and became an apostate.“

  Bukhari (89:271)- A man who embraces Islam, then reverts to Judaism is to be killed according to „the verdict of Allah and his apostle.“

  Bukhari (84:58)- „There was a fettered man beside Abu Muisa. Mu’adh asked,’Who is this (man)?‘ Abu Muisa said,’He was a Jew and became a Muslim and then reverted back to Judaism.‘ Then Abu Muisa requested Mu’adh to sit down but Mu’adh said,’I will not sit down till he has been killed. This is the judgment of Allah and His Apostle (for such cases) and repeated it thrice.‘ Then Abu Musa ordered that the man be killed, and he was killed. Abu Musa added,’Then we discussed the night prayers'“

  Abu Dawud (4346)- „Was not there a wise man among you who would stand up to him when he saw that I had withheld my hand from accepting his allegiance, and kill him?“ Muhammad is chastising his companions for allowing an apostate to „repent“ under duress.(The person in question was Muhammad’s former scribe who left him after doubting the authenticity of divine „revelations“ upon finding out that he could suggest grammatical changes. He was brought back to Muhammad after having been captured in Medina).

 • Obecně říkám, že veškerá náboženství jsou zdrojem problémů a měla by se zakázat, ale to jen tak na okraj. Islám je zvrácená ideologie (ani to není víra), která nemá v civilizovaném světě co dělat a zcela bez obalu: Každý Muslim si buď zaslouží kulku mezi voči, nebo vykopat ze země tam, kam patří (každý ať si vybere). V Koránu se jasně píše že Muslim MUSÍ lhát, respkt. má to dovoleno, že to není hřích aby poté mohl zničit společnost, kam se vetře a ve jménu této zvrácené ideologie pak zničit nebo ponížit „nevěřící“. Takže žádnému Muslimovi nevěřte! Je to zcela primitivní učení, které se „točí“ jen kolem: Násilí, demagogie, lhaní, ponížení a zničení! Tečka!

 • Voľakedy sa hovorilo „keď vtáčka lapajú, pekne mu spievajú…“. Keď tu vyrastú prvé mešity a mohamedáni budú vo väčších počtoch, až potom nám ukážu pravú tvár islamu.
  Ale mi ju poznáme, stačí sa pozrieť do Nemecka, Francúzska a všade tam, kde majú títo ľudia väčšinu: http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/331576/protest-proti-arabum-lide-v-teplicich-hromadne-vencili-psy-v-dobe-oslavy-ramadanu.html

 • Zabitie človeka ktorý odpadol od islamu je v súlade so šariou. Nedávno ma na pokeci jeden promoslimsky orientovaný chlapík presviedčal, že to tak vôbec nie je.

  • V koráne je výslovne nariadenie zabiť odpadlika samotným Mohamedom, a odporúča sa aj prisahať, ale neveriacemu moslim prísahu nemusí dodržať, tu stačí citovať výrok z koránu : žite s nimi v pokoji až do doby, kým nezosilniete.
   Islam ako taký nemá toho veľa spoločné s biblickým Bohom. Alah arabsky Al Illah je starobabylonský boh tmy Bál, o ktorom sa píše aj v biblii ako o odporcovi voči bohu. Mohamed ho začal uctievať ako jediného a pokusil sa ho dosadit namiesto boha židovského resp. kresťanského, ale keďže Mohamed nikdy neuznával 10 božích prikázaní, dokonca okrem jedného porušil všetky. Jeho nasledovníkom také – nezabiješ, toho až tak veľa nehovorí. A kto čítal korán a hádisy alebo život Mohameda tak musí uznať, že islamisti su jediný, kto dodržuje to, čo korán učí. Moslimovia nemusia byť zlý ľudia, ale su takto držaní strachom pod vplyvom zlého, za cenu života. A ak kresťanstvo učí dobrým veciam, ale nie všetci kresťania to dodržujú, to ale neznamená, že kresťanstvo je zlé, tak aj moslim ako človek môže byť lepším, ak presne nedodržiava v niektorých prípadoch zverské príkazy, čo tiež neznamená, že islam posúva človeka vyššie.

Pridaj komentár