99 výročie VOSR – boľševickej revolúcie v Rusku

Doma sme mali knižku Ruská revolúcia z roku 1929. Už vtedy sa vedelo, čo sú boľševici zač,  čoho všetkého sú schopní. Správy z Ruska priniesli nielen tamojší československí legionári ale aj utečenci ktorí sa pred terorom zachránili. To čo sme mali u nás v 50 rokoch bol už len slabý odvar toho čo sa dialo v Rusku po VOSR (a aj to boli hrozné veci, napríklad keď niekto nechce vstúpiť do JRD tak mu lámali  prsty v pántoch dverí, alebo ponorili do nehaseného vápna nohy a pod). Socializmus 80 rokov na ktorý niektorí s takou nostalgiou spomínajú bol preto taký mierny lebo po príchode vojsk Varšavskej zmluvy už nikto v neho neveril(i keď to oficiálne samozrejme nikto nepriznal) a tiež preto lebo pri moci boli komunisti (Husák, Novomestský a ďalší) ktorých zomlelo väzenie v 50 rokoch a zažili na vlastnej koži vetu: Revolúcia požiera vlastné deti Nemali preto túžbu opakovať teror 50 rokov. Napriek tomu tieň 50 rokov a všetko prenikajúca atmosféra strachu a opatrnosti boli prítomné až do novembra roku 1989. Naozaj  sa to nedá porovnať s dneškom. Niet za čím plakať. Naozaj.
Pripadá mi zvláštne, že sa v dnešnej dobe bojíme návratu nacizmu a fašizmu (ktorý strašil ľudstvo len asi 10-20 rokov) ale nikto sa nebojí návratu komunizmu, ktorého teror trval zhruba 70 rokov a v mnohom ho aj prevyšoval. Veľmi poučné sú filmy ako Sowjet story – príbeh červeného zla alebo poľský film Čekista. Hrozbou dnešnej doby podľa mňa už nie je ani nacizmus ani komunizmus ale novodobá totalita ktorá z nich vychádza ale je iného charakteru: Kultúrny marxizmus – ktorý ide z Bruselu a západnej Európy. Má iný charakter, ale treba si pozrieť aj korene, aby sme rozumeli jeho smerovaniu a cieľom. Vráťme sa ale k výročiu VOSR, odporúčam skvelý článok blogera o historických faktoch tej doby:

 

Pripomeňme si 99 výročie boľševickej revolúcie.

Marxizmus je ópium intelektuálov. Raymond Aron

7. 11. pred 99 rokmi sa začala jedna z kľúčových udalostí moderných dejín nazývaná komunistami Veľká októbrová socialistická revolúcia (Októbrová preto, lebo podľa juliánskeho kalendára, ktorý sa vtedy v Rusku používal, bolo  25. 10.) Tento dátum mal pre svetový proletariát a najmä jeho predvoj, komunistickú stranu, takmer rovnaký význam ako má pre kresťanov narodenie Krista. Konečne sa mal uskutočniť odveký sen človeka o spravodlivosti, o svete bez vykorisťovania človeka človekom, o spoločnosti bez pánov a otrokov, kde si budú všetci rov ní, o svete bez hladu a chudoby, o svete, v ktorom zavládne bratstvo. Komunisti chceli vytvoriť nový lepší svet a nového lepšieho človeka. Najprv však bolo potrebné zničiť svet starý a zúčtovať s človekom minulosti. Budovaniu malo predchádzať ničenie. Ako sa spieva v internacionále (Táto pieseň bola nejaký čas ruskou hymnou): ?Rozboríme sveta starý základ, otroci hor sa k víťazstvám…?

Existujú tri dôvody, prečo sa zaoberať ruskou revolúciou:

 

 

1. Je dobré pripomínať si dejiny, aby sme ich nemuseli druhýkrát prežiť.

 

 

2. Ruská revolúcia ovplyvnila aj naše dejiny, keďže od roku 1948 do roku 1989 nám vládli komunisti, ktorí dostávali inštrukcie z Moskvy.

 

 

3. Viaceré myšlienky ruskej revolúcie, hlavne v kultúrnej oblasti, aj keď v modifikovanej podobe, sa stali súčasťou neomarxizmu (pôvodný konflikt medzi kapitalistom a proletárom bol nahradený konfliktom medzi väčšinou a menšinou), ktorý dnes inšpiruje mnoho politikov a intelektuálov.

 

 

Pokračovaním ruskej revolúcie je dnes kultúrna revolúcia. Ruská revolúcia tak vrhá svoj tieň do našej doby. Ak chceme pochopiť kultúrne zmeny, ktoré dnes vo svete prebiehajú, potrebujeme študovať ruskú revolúciu.

Preto som k výročiu ruskej revolúcie napísal tento článok. Článok je z väčšej časti tvorený úryvkami z diel ľudí, ktorí sa ruskou revolúciou hlbšie zaoberali. Vybral som ich tak, aby čo najlepšie vynikol metafyzický a kultúrny rozmer udalostí spred sto rokov. Úryvky sú sprevádzané mojím stručným komentárom a na záver som sa pokúsil o stručné, ale komplexné filozofické zhodnotenie komunizmu, keďže dodnes je mnoho ľudí, ktorí sa rozplývajú nad tým, aké to boli krásne myšlienky.

 

 

Upozornenie: Niektoré časti článku obsahujú opisy brutálneho násilia.

https://blog.postoj.sk/18550/pripomenme-si-99-vyrocie-bolsevickej-revolucie

 

Jeden z veliteľov Čeky M. I. Lacis dával v roku 1918 podriadeným takéto pokyny: ?Nevedieme vojnu s konkrétnymi osobami ? vyhladzujeme buržoáziu ako triedu. Nehľadajte pri vyšetrovaní materiál a dôkazy pre to, že obvinený slovami alebo skutkami jednal proti sovietskej moci. Prvá otázka, ktorú mu musíte položiť znie, aký má pôvod, výchovu, vzdelanie alebo profesiu. A tieto otázky musia určiť osud obvineného. V tom spočíva zmysel a podstata červeného teroru.? (Zubov, A. (2015), str. 500)

 

Obeťou mučenia sa stali aj samotní členovia tajnej polície. Boli to tí, ktorí neboli dostatočne tvrdí a sťažovali sa na trýznivé nočné mory, ktoré si odnášali z mučiarní. Zabité obete nevydávali príbuzným. Pochovávali ich v hromadných hroboch. Niekedy s mŕtvymi pochovali aj tých, čo ešte žili. Práce bolo veľa a nebol čas na selekciu. Kde sa rúbe les, lietajú triesky.

Toto sa hovorilo o Stalinovi ako vtip, ale bola to realita pre všetkých revolucionárov

Trockij obišiel všetky rady Červenej armády, rýchlo si pritom prezeral tváre vojakov a čas od času tomu alebo onomu červenoarmejcovi povedal: ?Vystúp z radu!? Keď skončil s obchôdzkou, bolo takto vybraných asi 300 vojakov. Na otázku, čo sa s nimi má urobiť, Trockij odpovedal: ?Zastreliť!? Tak geniálny vodca predviedol svoju prezieravosť a upevňoval svoju autoritu a železnú disciplínu v Červenej armáde.? (Zubov, A. (2015), str. 501)

Aj vo Vietname boli boľševici krutí a brutálni

Všetky komunistické režimy v 20. storočí boli násilné, hoci väčšina z nich nie v takom rozsahu ako ruskí boľševici. To je dosť dobrý dôvod myslieť si, že komunizmus a násilie patria k sebe, že ho nie je možné nastoliť bez násilia a tiež na to, aby sme sa voči idey komunizmu stavali prezieravo.

Svetoobčianstvo nie je výmysel dneška

Lenin a Trockij nenávideli akúkoľvek formu nacionalizmu a vlastenectva. Považovali sa za svetoobčanov a túžili vládnuť celému svetu. Lenin napísal: ?Marxizmus je nezmieriteľný s nacionalizmom, akokoľvek by bol spravodlivý, bezúhonný a civilizovaný. Marxizmus mieri vpred, vyniká nad akýkoľvek nacionalizmus ako v&sc aron;eobecná idea zjednotenia všetkých národov do vyššej jednoty… Kto obhajuje heslo národnej kultúry, ten patrí medzi nacionalistických malomeštiakov, a nie medzi marxistov… Heslo národnej kultúry je buržoázny a často aj klerikálny výmysel. Naším heslom je naďalej internacionálna kultúra demokratizmu a svetového robotníckeho hnutia. Jedine keď odvrhne všetky divoké a hlúpe nacionalistické predsudky a spojí pracujúcich všetkých národností do jedného zväzku, bude robotnícka trieda schopná čeliť buržoázii a oslobodí sa od nej v záujme lepšej budúcnosti.? (Zubov, A. (2015), str. 695) Boľševici chceli vytvoriť svetovú socialistickú republiku. Všetky národy sveta mali splynúť do jedného veľkého národa, ktorý by mal jeden jazyk. Mala vzniknúť jedna celosvetová kultúra. Rasy sa mali premiešať a tak vlastne zaniknúť. Neskôr, aby Stalin dosiahol tento cieľ aspoň v mnohonárodnostnom Sovietskom zväze, presúval celé národy. Presúvaním veľkého množstva ľudí chcel dosiahnuť, aby sa národy premiešali a vznikol jeden veľký sovietsky národ.

 

Snaha zničiť rodinu ako sľuboval už Manifest komunistickej strany

Boľševici chceli zrušiť rodinu. V roku 1919 písal Trockij Leninovi: ?Ak pristúpime k otázke zo sociálno ? psychologického hľadiska, je potrebné donútiť všetkých pracujúcich, aby zažili utrpenie a hľadali z neho východisko nie individuálne, ale kolektívne…Dosiahnuť také usmernenie individuálneho úsilia je možné iba socializáciou podmienok bežného života, zničením rodinných krbov, domácej kuchyne a presmerovaním všetkých na verejné stravovanie. Socializácia tohto druhu je nemysliteľná bez militarizácie… Militarizácia plus dvakrát denne teplé jedlo, rovnaké pre všetkých, budú všetci chápať ako životnú nevyhnutnosť a nebudú to chápať ako arakčejevské násilie. Verejné stravovanie vytvorí bezprostredné podmienky pre verejnú kontrolu a pre najozajstnejší boj s lenivosťou a nesvedomitosťou: kto nechodí do práce, nebude sa môcť ukázať vo verejnej jedálni. … Nevyhnutný je kult fyzickej práce… Je potrebné zaviazať bez výnimky všetkých občanov, nezávisle na druhu ich zamestnania, aby venovali istý, aspoň minimálny počet hodín denne alebo istý počet dní fyzickej práci. Je potrebné, aby naša tlačená aj ústna agitácia urobila stredobodom všetkého fyzickú prácu.? (Zubov, A. (2015), str. 458)

Preto intelektuálov u nás posielali k lopate. To bolo ešte to lepšie oproti odstreľovaniu

Cieľom komunistov bolo vytvoriť nového človeka, ktorý by potlačil svoj individualizmus a bol oddaný spoločnosti, čo v praxi často znamenalo komunistickej strane. Ideálne by teda bolo, keby sa ľudská spoločnosť zmenila na akési ľudské mravenisko, pretože mravce potláčajú svoje individuálne záujmy a pracujú pre dobro celku. Trockij chcel spoločnosť organizovať a riadiť podľa vzoru armády. Hovoril o pracovných čatách a plukoch. Vytvorenie nového človeka vlastne znamenalo pretvorenie ľudskej prirodzenosti.

Trockij  chcel, aby sa Rusko zmenilo na ozbrojený tábor. Povedal, že pracovná armáda je tvorená z mužíckej suroviny. Podľa M. Gorkého boli pracujúci pre Lenina len tým, čo železná ruda pre hutníka.

 

Podľa vtedajšej literatúry mal byť nový sovietsky človek racionálny, disciplinovaný a kolektívny. Mal sa správať ako časť väčšieho celku, ktorá svoje záujmy podriaďuje záujmom celku spoločnosti. Teda mal by žiť ako mravec v mravenisku. Ideálna socialistická spoločnosť mala byť riadená na vedeckom základe (vedecký komunizmus), veda mala nahradiť náboženstvo. V románe Inžinier Menni opisuje boľševický filozof Alexander Bogdanov ideálny svet tak, že všetci ľudia nosia rovnaké unisex oblečenie, všetci bývajú v rovnakých domoch, deti sú vychovávané vo zvláštnych kolóniách, neexistuje žiadny národ a všetci hovoria jedným jazy kom. Všetci ľudia mali byť ako atómy stmelené do jediného inteligentného ľudského organizmu.

 

?Na miesto individuálnej osobnosti nastúpi v psychológii proletariátu mechanizovaná kolektivita.? City nebudú potrebné a stav ľudskej mysle budú ukazovať prístroje. Táto vízia bola myslená smrteľne vážne. (Figes, O. (2005), str. 692) V Abecede komunizmu Bucharina a Preobraženského sa písalo, že čoskoro sa uskutoční nový svet s novými ľuďmi, v ktorom má byť všetko precízne vypočítané. Komunisti chceli plánovať a riadiť spoločnosť do najmenších detailov. Všetko malo do seba zapadnúť ako súčiastky stroja. Tieto temné vízie spracoval Jevgenij Zamjatin v románe My, ktorý patrí spolu s Huxleyovým Prekrásnym novým svetom a Orwellovými románmi Zvieracia farma a 1984 ku klasickým dielam antiutopickej literatúry.

 

Stalin často hovoril o ľuďoch ako o skrutkách veľkej štátnej mašinérie. Spoločnosť sa mala zmeniť na dobre fungujúci stroj.

Komunisti verili v paradoxné oslobodenie jednotlivca prostredníctvom spoločnosti. Jednotlivec mal nahradiť slovo ?ja? slovom ?my?. Princíp individualizmu mal byť nahradený princípom kolektivizmu. M. Gorkij patril ku skupine spisovateľov, ktorí považovali ľudstvo za Boha a kolektivizmus za Ducha svätého.

Rovnosť voľnosť bratstvo v praxi

Rovnostárstvo sa prejavilo aj medzi vojakmi. Bývalí cárski dôstojníci väčšinou prešli na stranu bielogvardejcov alebo boli zabití svojim vlastnými vojakmi. Niektorí prešli do Červenej armády. V nej si vojaci spočiatku svojich veliteľov volili a podobne tak sa hlasovalo aj napr. o tom, či sa pôjde do útoku alebo nie. Tento demokratický prístup zrušil až Trockij, lebo vojenské jednotky riadené demokraticky boli menej bojaschopné. Vojenská disciplína nebola výmyslom buržujov ako ovládať prostý ľud, bola nevyhnutnosťou. Trockij dokonca zaviedol disciplínu, ktorá svojou tvrdosťou ďaleko prekonávala disciplínu v cárskej armáde. On zaviedol novinku, ktorá za cára nebola, že prikázal strieľať na svojich vlastných ustupujúcich vojakov. V prípade neúspechu nechal časť mužstva a dôstojníkov postrieľať. Jedným z hlavných dôvodov úspechu boľševikov bola mimoriadna bezohľadnosť pri dosahovaní svojich cieľov.

Opäť toto bolo už v Marxovom Manifeste komunistickej strany, ale sa neosvedčilo

Boľševici propagovali voľnú lásku. Rodinu považovali za buržoázny prežitok. V rokoch 1918 ? 19 boli v niektorých oblastiach Ruska vydávané dekréty, ktoré vyhlasovali ženy za všeľudové vlastníctvo. Boli tiež vydané dekréty rušiace súkromné vlastníctvo žien.

Feministka a prvá žena v ruskej vláde A. Kollontajová presadzovala voľnú lásku a erotické priateľstvo medzi mužom a ženou ako rovnocennými partnermi, čím sa mali ženy oslobodiť od manželského otroctva a obe pohlavia od bremena monogamie.

Všetky ženy nad 18 rokov boli vyhlásené za štátny majetok a dávali mužom právo vybrať si nejakú z nich, aj bez jej súhlasu, na plodenie v štátnom záujme.

?Zákonný sobáš, existujúci do dnešnej doby, nepochybne predstavuje produkt sociálnej nerovnosti, ktorá musí byť v sovietskej republike vykorenená. Zákonné sobáše doteraz slúžili ako ťažká zbraň v rukách buržoázie v boji s proletariátom, vďaka čomu všetky najlepšie exempláre ženského pohlavia boli vlastníctvom buržujov, imperialistov a takým vlastníctvom muselo byť nevyhnutne narušené správne pokračovanie ľudského rodu. Preto sa saratovská gubernská rada ľudových komisárov so súhlasom výkonného výboru gubernského sovietu robotníckych, roľníckych a vojenských zástupcov uzniesla na nasledujúcom:

 

1. Od 1. 1. 1918 sa ruší právo trvalého vlastníctva žien vo veku od 17 do 32 rokov.

 

2. Doterajším majiteľom (manželom) je zachované právo na použitie svojej ženy mimo poradia.

 

3. Všetky ženy, ktoré spadajú pod tento dekrét, sú vyňaté spod súkromného vlastníctva a sú vyhlásené za vlastníctvo celej robotníckej triedy.

 

4. Prerozdelenie spravovania odňatých žien spadá do kompetencie sovietu robotníckych, roľníckych a vojenských zástupcov.

 

5. Každý muž, ktorý si želá použiť exemplár vlastnený ľudom, musí predložiť potvrdenie o svojej príslušnosti k pracujúcej triede, vystavené závodným výborom alebo odbormi.??

Kto chce dnes liberalizáciu rozvodov?

Cieľom liberalizácie rozvodov malo byť zrušenie otroctva ženy, v skutočnosti bolo výsledkom to, že nezodpovední muži sa mohli ľahšie vyvliecť zo svojich povinností voči žene a deťom. Takže ženy to mali potom ešte ťažšie, lebo sa museli starať o deti sami. Začiatkom dvadsiatych rokov bola rozvodovosť v Rusku 26 krát vyššia než v západnej Európe. Robotnícke ženy sa s komunistickou sexuálnou morálkou nestotožnili. Uvedomovali si, že vyhovuje skôr nižším mužským potrebám. Neprijali ani zrušenie deľby práce na mužskú a ženskú.

 

Trockij chápe oslobodenie členov rodiny tak, že všetky podstatné funkcie rodiny prevezme spoločnosť. Spoločnosť bude dieťa vychovávať od jaslí až po vysokú školu a potom na straníckych schôdzach. Žena nebude musieť variť, nakupovať a prať, pretože ľudia sa budú stravovať v spoločných jedálňach, ktoré by okrem oslobodenia ženy od domáceho otročenia aj podporovali duch kolektivizmu. Žena by nemusela ani prať, lebo bielizeň by jej opral i v práčovni

Podobnosť s migrantami čisto náhodná?

Kolektivizmus bol podporovaný aj sovietskou bytovou politikou: ?Sovietsky človek uťahaný okrem práce behaním a zháňaním, kde by niečo dostal, unavený postávaním v radoch, nenachádzal ani po príchode domov kúska súkromia. V 30. rokoch bola veľká väčšina bytov premenená na komunálne, v ktorých žila v každej izbe jedna rodina, a kuchyne s príslušenstvom boli spoločné. V lete, keď sa v komunálnej kuchyni nekúrilo v peci, varilo sa jedlo na petrolejových primusoch… Mestské bytové správy ?zahusťovali? byty a prisťahovávali nových nájomníkov bez ohľadu na priania starých. Spoločný život s cudzími a často úplne neprispôsobivými ľuďmi vytváral živnú pôdu pre sváry a konflikty.

Toto písal aj Orwell v románe 1984

Deťom boli dávané za vzor tie deti, ktoré udávali svojich rodičov. Nešlo o maličkosti, pretože takéto udanie znamenalo smrť, v lepšom prípade pobyt v gulagu. Pavlík Morozov udal svojho otca kvôli tomu, že pod poroval kulakov a ukrýval obilie. Otec potom zahynul v pracovnom tábore a chlapca zabili dedinčania. Podľa niektorých zdrojov bol však zabitý agentmi tajnej polície, aby mohli zveličiť správy o ?kulackom terore?. Pred rokom 1989 existovali u nás pionierske oddiely P. Morozova. Komunisti teda dávali deťom za vzor detských ?hrdinov?, ktorých lojalita patrila komunistickej strane a nie svojim rodičom. Komunisti sa snažili ideologicky indoktrinovať už deti. V Abecede komunizmu napísali Bucharin a Preobraženský: ?Dieťa patrí spoločnosti, v ktorej sa narodilo, a nie svojím rodičom.?

?Musíme pretvoriť súčasnú mladú generáciu v generáciu komunistov. Deti, tvárne ako vosk, sú veľmi poddajné a dajú sa z nich vymodelovať dobrí komunisti… Musíme vytrhnúť deti zo škodlivého vplyvu rodinného života… Musíme ich znárodniť. Od prvých dní svojho života sa musia nachádzať pod blahodarným vplyvom komunistických škôl. Naučia sa abecedu komunizmu… Našou úlohou je dosiahnuť, aby matky dávali svoje deti sovietskemu štátu.?

 

Básnik V. Majakovskij píše: ?Nie som za rodinu. Nech v ohni a dyme zhorí ten starého sveta kus, kde nad deťmi bdel otec ? gunár za syčania matiek ? husí.?

 

Kto rozbíja rodinu dnes?

Trockij a spol. boli presvedčení, že keď spoločnosť prevezme všetky podstatné funkcie rodiny, okrem reprodukčnej, povedie to k oslobodeniu človeka, hlavne ženy. Realita však ukázala, že to nefunguje. Výsledkom bolo rozbitie rodiny ak o základnej bunky spoločnosti, nárast osamelých individualisticky žijúcich ľudí a v konečnom dôsledku by to viedlo aj k zániku spoločnosti neschopnej sa reprodukovať. Oslobodenie človeka od rodiny znamená v skutočnosti zánik spoločnosti. Spoločnosť, ktorá preberá na seba funkcie rodiny, rodinu rozkladá (robí ju zbytočnou) a spolu s ňou zaniká aj ona, pretože rodina je základ spoločnosti.

 

.

?Zrušenie rodiny!…Buržoázne reči o rodine a výchove, o nežných vzťahoch medzi rodičmi a deťmi sú odporné?, písali Marx a Engels v Komunistickom manifeste.?

Podobnosť marxizmu a náboženstva nebola náhodná

vosr2

Novým náboženstvom, ktoré malo nahradiť pravoslávnu vieru, bol marxizmus ? leninizmus. Mojžiš, Ježiš, Mária a svätí boli nahradení Leninom, Trockým, Bucharinom, neskôr Stalinom. Proti pravoslávnej viere bola organizovaná masívna propaganda. Kňazi boli vykresľovaní ako tuční paraziti, ktorí neustále kujú plány na kontra revolúciu a snoria, kde by mohli uškodiť pracujúcim. (dnes ich nazývajú čierna totalita z rovnakých dôvodov) Mnohých boľševici donútili k tomu, aby presviedčali veriacich, že Boha niet. Jeden propagandistický plagát zobrazoval tehotnú Pannu Máriu túžiacu po potrate. Organizovali sa študijné skupiny vedeckého ateizmu. Kňazi boli zosmiešňovaní v zinscenovaných diskusiách k náboženským témam. Oslavy, obrady a symboly komunistického štátu boli vedome volené podľa kresťanského vzoru.

Lenin a neskôr Stalin boli uctievaní ako bohovia. Po smrti boli zabalzamovaní ako egyptskí faraóni a pochovaní v pyramíde na Červenom námestí. Komunistický symbol – červená hviezda – predstavuje okultný symbol ? pentagram.

 

Deti pri narodení sa nekrstili, ale ?októbrovali?. Pri tomto obrade rodičia sľubovali, že vychovajú dieťa v duchu komunizmu. Spievala sa pri tom Internacionála a rodičia dostali obrázok Lenina. Svadby sa neuzatvárali v kostole, ale napr. často v továrni. Mladý pár sa sobášil pred Leninovým portrétom a okrem manželského sľubu skladali aj sľub vernosti zásadám komunizmu.

Toto hovorí za všetko

?Musíme raz a navždy skoncovať s pápeženskokvakerskými blábolmi o posvätnosti ľudského života.? Trockij.

Výhrada svedomia? Nechceme?

?Nie náboženská sloboda svedomia, lež oslobodenie svedomia od náboženskej povery.? Marx

Mystické chápanie vedy a techniky

?Ruskí roľníci sa teraz klaňajú stroju ako totemu. Technika nie je všednou, prozaickou vecou, tak obvyklou pre západných ľudí, mení sa na mystiku a spája sa s plánmi takmer kozmického prevratu.? (Berďajev, N.

Komu sa podarí ľudí oddeliť od Boha, od náboženstva, od rodiny, od národa, vlasti, kultúry, tradícií, ten potom získa beztvarú masu, ktorú môže formovať, ako sa mu zachce.

Autorom často používaného označenia ?užitočný idiot? je práve Lenin. Označoval tak ľudí zo západu, ktorí mu pomáhali alebo s ním sympatizovali. Takto vyzeralo jeho stretnutie s H. G. Wellsom: ?Wellsa ohromila inteligencia a pohotové reakcie sovietskeho vodcu. Lenin pripadal Wellsovi ako ?dobrý typ vedca?. Pokiaľ sovietsky štát zabil veľké množstvo ľudí, ?urobil to z nejakého dôvodu a s nejakým zámerom?. Wellsovi pripadal Lenin ?veľmi originálny?. Lenže Lenin na oplátku nezdieľal Wellsov obdiv a zvolal: ?Fuj! Aký je to len obmedzený malomeštiak! Aký obmedzenec!? (Gray, J. (2013), str. 112)

vosr1

Veľkým obdivovateľom Lenina a neskôr Stalina bol Hitler. Imponovala mu ich bezuzdná túžba po moci. V mnohom ich napodobňoval. Goebbels povedal, že sa nacizmus s komunizmom zhoduje vo všetkom s výnimkou internacionalizmu. Rovnako tak Stalin obdivoval Hitlera. Z tohto hľadiska až tak neprekvapí, že v roku 1939 uzavreli pakt Molotov ? Ribbentrop. Bol to pakt diabla s čertom.

Pre boľševických revolucionárov bolo typické, že svojich oponentov považovali za nepriateľov, ktorých treba zničiť. Kto nie je s nami, je proti nám. Praktizovali krajný machiavelizmus. Bolo dovolené zabiť kohokoľvek a akýkoľvek počet ľudí, ak to bolo v záujme boľševickej strany a revolúcie. Pred čistkami neboli chránení ani sami členovia strany.

Dnešný vývoz demokracie tiež nie je náhodný

Demokratizácia v umení spočívala v tom, že vznikali orchestre bez dirigenta. Všetci hudobníci si mali byť rovní a slobodne spolupracovať pre dobro celého orchestra. Robili sa továrne koncerty, pri ktorých umelci tvorili priamo v továrňach pomocou sirén, klaksónov a zvuku strojov. Pomocou továrenských zariadení sa tvorili nové zvuky, ktoré mali predstavovať novú estetiku a byť bližšie duši robotníka. Divadlo bolo prenesené do ulíc, tovární a kasární. Tvorcovia sa snažili prelomiť hranicu medzi hercami a divákmi, preto boli diváci vyzývaní k tomu, aby živo reagovali na dianie na javisku. Došlo k incidentom, kedy diváci chceli vstúpiť na javisko. Moderné avantgardné umenie, ktoré spočiatku boľševici podporovali bolo však tým, ktorým malo byť určené, koho malo povzniesť, teda jednoduchým robotníkom a roľníkom cudzie. Preto ho neskôr vystriedal socialistický realizmus so svojím monumentalizmom.

Rovnostárstvo sa prejavilo aj medzi vojakmi. Bývalí cárski dôstojníci väčšinou prešli na stranu bieologvardejcov alebo boli zabití svojim vlastnými vojakmi. Niektorí prešli do Červenej armády. V nej si vojaci spočiatku svojich veliteľov volili a podobne tak sa hlasovalo aj napr. o tom, či sa pôjde do útoku alebo nie. Tento demokratický prístup zrušil až Trockij, lebo vojenské jednotky riadené demokraticky boli menej bojaschopné. Vojenská disciplína nebola výmyslom buržujov ako ovládať prostý ľud, bola nevyhnutnosťou. Trockij dokonca zaviedol disciplínu, ktorá svojou tvrdosťou ďaleko prekonávala disciplínu v cárskej armáde. On zaviedol novinku, ktorá za cára nebola, že prikázal strieľať na svojich vlastných ustupujúcich vojakov. V prípade neúspechu nechal časť mužstva a dôstojníkov postrieľať. Jedným z hlavných dôvodov úspechu boľševikov bola mimoriadna bezohľadnosť pri dosahovaní svojich cieľov.

 

Stúpenci komunizmu zvyknú hovoriť, že aj kresťania rovnako ako komunisti sa dopúšťali násilností. To je však chybná analógia, lebo marxizmus ? leninizmus bol násilný už vo svojej podstate, keďže bol založený na triednom konflikte a na potrebe uskutočniť revolúciu a vytvoriť ideálnu komunistickú spoločnosť, čo nie je možné bez násilia. Na druhej strane kresťania, ktorí páchali podobné krutosti (Kresťanstvo nevylučuje násilie v určitých prípadoch napr. spravodlivá vojna), konali v rozpore so svojou vierou a neboli teda dobrými kresťanmi, pokiaľ vôbec boli kresťanmi. O komunistoch sa to isté povedať nedá. Oni boli krutí, lebo inak to ani nemohlo byť.

Mám z čias socíku rovnakú skúsenosť keď som si dovolil zdržať sa hlasovania na jednej schôdzi v čase na prelome 70-80 rokoch. Okolosediaci mi okamžite s hrôzou v očiach stiahli ruku dolu keď videli že sa hlásim ako ten(jediný) čo sa zdržal hlasovania, takže našťastie predsedajúci nič nevidel.

Rozprával som sa s jedným disidentom, ktorý za socializmu pracoval ako kurič vo fabrike. Zúčastnil sa na závodnej schôdzi, kde sa hlasovalo o nejakom uznesení. Všetci prítomní boli za, on jediný bol proti. Uznesenie teda prešlo, ale on mal za svoj postoj problémy. Ja som mu povedal, že komunisti mohli byť spokojní, keď ich uznesenie prešlo takou zdrvujúcou väčšinou, ale on mi povedal, že oni chceli, aby všetci boli za. Všetci mali mať jeden názor. V praxi však tento jediný správny názor určovala komunistická strana resp. jej ústredný výbor a ten bol riadený z Moskvy.

Pôvodný komunizmus sa rozriedil a vyprchal, túžba robiť sociálne experimenty však človeka neopustila ani dnes.

 

Odporúčam prečítať si celý článok, nielen týchto pár okomentovaných riadkov

Totalita ako ventil prináša so sebou nesmierne množstvo vtipov, taký smiech cez slzy

Otázka na rádio Jerevan:
„Je pravda, že Lenin byl veliký vědec?“
Odpověď:
„V principu ano, jenom ten socialismus zapomněl vyzkoušet nejprve na myších.“

alebo

Otázka na radio Jerevan:
Lenin prý jednou po revoluci v zoufalství řekl.
„Bylo by lépe, kdybych byl zůstal ve Švýcarsku.“ Je to pravda?
Odpověď:
Ale jistě, veliký Lenin měl vždycky pravdu.

Stalin

Stalin jde před nastoupenou jednotkou, když někdo z vojáků kýchne.
„Kdo to kýchnul?“ táže se Stalin.
Nikdo se nehlásí, Stalin pokyne rukou a kulomet postřílí první řadu.
„Tak kdo to kýchnul?“ táže se znovu Stalin.
Nikdo se nehlásí, kulomet postřílí druhou řadu.
„Tak kdo to kýchnul?“
„No já.“ Zvedne ruku jeden z vojáků.
„Zdravíčko!“ Volá Stalin bodře.

„Člověk, to je problém. Žádný člověk, žádný problém.“ říkával soudruh Stalin.

V Rusku 1950 byla vypsána soutěž na pomník Puškina.
3. místo – Puškin padá v souboji
2. místo – Puškin píše báseň
1. místo – Stalin čte Puškina

Lenin

Dotaz na Radio Jerevan: Je pravda, že Vladimír Iljič Lenin zemřel na syfilis?
Odpověď: Ano, to je pravda, ale my si ho vážíme i pro jeho další výkony.

 

PS A ešte jedna zaujímavá vec: Komunistická revolúcia a jej dôsledky pre celý svet bola predpovedaná vo Fatime v máji 1917. Na budúci rok máme 100 výročie.

 

49 komentárov

 • V podstate cely clanok su z kontextu vytrhnute blaboly. Ked poviem ze v USA v roku 1930 verejne lyncovali cernocha tak USA nemali a nemaju pravo sa nazyvat demokraticka krajina?

 • Ľubomír – poprosím – načrtni svoju víziu Slovenska – SVOJU VLASTNÚ PREDSTAVU – nie politologické názory iných, približne v horizonte jednej generácie – teda modelovo – práve si sa dozvedel, že sa ti narodila vnučka, tak mi predostri svoje predstavy, ako sa bude vyvíjať, aké hodnoty bude zdieľať, čo ju asi bude zaujímať, či bude chcieť mať rodinu v závislosti na stave spoločnosti, či sa bude cítiť bezpečne, aké vzdelanie asi nadobudne, či si zachová svoju národnosť – je mi fuk, či si Maďar, Žid, alebo Slovák, v akom duchu v zmysle vzťahu k iným ľuďom bude vychovávaná, v akej viere bude vychovávaná – v zmysle náboženstvo, ateizmus, alebo nekonfesná viera v Stvoriteľa. Prosto – ako keby sme žili v tejto krajine bez cudzieho vplyvu – len podľa našich predstáv, a neboli by sme stavaní pred nutnosť výberu – buď, alebo. Ďakujem. Ešte otázka k tej tvojej „férovke“ – v kostole, alebo pred kostolom?
  Inšpiráciou nech ti je zámena Petra prvého za Petra Veľkého, okrem iného za dozvieš, kto Slovanom ako indiánom priniesol tvrdý alkohol /deky s pravými kiahňami nie – voči tomu sme boli odolní/, a tiež, ako sa kedysi vyrábala slovanská medovina, či ako bol postavený Petrohrad na kostiach Rusov
  https://www.youtube.com/watch?v=m9nizlHX_bM
  https://www.youtube.com/watch?v=gOD3pT2vtTo&spfreload=1

  • Ja som Slovan a moje korene sú krestanské to je moje dedičštvo a toho sa budem držať. Študoval som gnozeológiu a ontológiu a ich metódy sledujem politické dianie, kam sa uberá a s akým dosahom a nasledkami. A ľudovo „kto za koho kope.“

   Všetky krivdy ktoré spôsobila „Cirkev“ a koloniálne mocnosti – mali príčinu porušenia kresťanského učenia.
   Všetky krivdy spôsobené totalitnými vládami či už je to internacionány komunizmus či nacionálny socializmus – mali príčinu v plnení ideológie nie jej porušenia

   • vysvetli mi toto: cirkev od svojho pociatku porusovala krestanske ucenie, vdaka tomu porusovaniu boli nasi predkovia pokrestanceni, (mali jasnu volbu, konvertovat alebo smrt) a ty povazujes krestanstvo ako svoje dedicstvo.

    a tiez toto: co je zle na nacizme ked chcelo (a aj to snazilo spravit) zobrat moc zahranicnemu kapitalu nad vlastnou krajinou? Ak sa oslobodis od sionistickej propagandy a nastudujes si program NSDAP a co sa dialo pred vojnou, tak pochopis preco a kdo tu vojnu vyvolal.

    • Ja nohovorím o kladoch/záporoch jednotlivých politických teórií , ale o ich konkrétných historických dopadoch na spoločnosť po ich implementacií
     padol tu koment
     „Komunistický režim v Rusku bol aj k niečomu dobrý: aspoň čo sa týka obmedzovania náboženstva.“
     ale akými metódami sa obmedzovalo náboženstvo, ľudia sa fakt už asi fakt neboja návratu takých metód.

     • dopad je tiez sporny. vezmi si priklad: pride narodny buditel, ludia za nim idu, vytvara sa skoro idilicka spolocnost, ludom sa dari lepsie, chudoba mizne. zahranicnemu kapitalu sa to ale nepaci, lebo prichadza o zisk. vyvola vojensky stret, tento stat preto ze je maly, alebo mensi nez svetove financne koncerny tento boj prehra, narodny buditel je vykonstruovane obvinenny a odstraneny, v novinach a potom aj v ucebniciach je oznaceny ako tyran a dictator. o par generacii si uz nikdo nepameta pravdu a jeho krasna myslienka sa povazuje za ciste zlo.

      k nabozenstvu, zas to zovseobecnim, a nas narodny buditel musel vramci vytvarania lepsej spolocnosti potlacit vplyv cudzich zaujmov a nespolupracujucich ideologii. Je jasne ze takyto buditel by musel prikrocit aj k nasilnostiam lebo drzitelia tychto ideologii a zahranicnych vplyvov by sa ich nechceli vzdat.

      hodnotenie hocicoho je jednoduche, ale tazke je najst ten spravny pohlad aby bolo hodnotenie objektivne.

     • tartus
      vcelku súhasím, história sa má hodnotit s ohľadom na dobový kontext

    • nikomu nerobí problém prenasledovanie či fyzické čistky

 • Marek propaguje ultraliberálny Humanizmus, kde nejestvujú žiadne pevné hodnotové ideály, a to je teror totality tzv oslobodenia od zažitých spoločenských inštitucii, kto sa nepodriati musí byť zlikvidovaný
  Marek uviedol „Komunistický režim v Rusku bol aj k niečomu dobrý: aspoň čo sa týka obmedzovania náboženstva.“
  ako to asi mohol myslieť? ak nie ako vzor pre nových ľavicových revolucionarov

 • Je zaujímavé, ako sa po víťazstve Trumpa množia headlines a vyjadrenia politikov, že ide o REVOLÚCIU! Tú Trumpovu, a Ficovu a ďalších a ďalších obľúbenú, symbolickú, marxistickú, rotschildovskú ČERVENÚ KRAVATU V ROVNAKOM EXKLUZÍVNOM TÓNE by sme mali mať stále a pri vedomí na pamäti! Onedlho si BUDEME MUSIEŤ vedieť jednoznačne odpovedať na TRI OTÁZKY:
  1/ Chceme Západ s jeho neoliberálnymi, elitárskymi hodnotami, s jeho parazitizmom, s jeho predátorstvom, kde víťazí len ten najsilnejší, lebo duchovné a iné neuchopiteľné hodnoty nemajú cenu – zožer, čo sa zožrať dá /a nechá/, Západ s jeho exploatáciu, drancovaním, ničením životného prostredia, permanentnou vojnou niekde, Západ s jeho sebadeštruktívnou a zmanipulovanou demokraciou?! – JA NIE!!!
  2/ Chceme tu migrantov, ktorí sa v záchytných centrách navzájom napádajú sami seba kvôli etnickej a náboženskej neznášanlivosti – chceme ich tu v kontexte s „hodnotami“ Západu a džunglovou konkurenčnou súťažou o prežitie, aby naše mzdy klesali a klesali, navyše oni budú klesať aj v súvislosti s vyšším stupňom automatizácie – Nemecko údajne v horizonte 10 rokov počíta so stratou 2,5 milióna pracovných miest kurva – takže príliv novej krvi je jednoducho deštruktívny OJEB! – chceme tu týchto FUCKEROV – „leteckých inžinierov“ z Afriky? Lebo náš vzdelávací systém už aj tak ide do žumpy a o pár rokov tu nebude mať kto obsluhovať – JADROVÉ ELEKTRÁRNE kurva!
  Chceme tu islám a muslimov s ich politickou doktrínou násilnej konvertizácie na islám, alebo likvidáciou v islám neveriacich, alebo ich zotročením, či extrémnym daňovým zaťažením, čo je fakticky to isté. Chceme tu islám s jeho zákazom kritického a tvorivého myslenia? Nestačil nám horný výplach tzv. biblickým projektom – 3 tisíc rokov v obehu? Chceme stratiť našu kultúru, jazyk tradície?! – kvôli zradcom, kreténom, NEislamofóbom?! – JA NIE!!!
  3/ Tak teraz opačne – chceme si zachrániť svoje Slovensko a poťažmo aj Česko, chceme si zachrániť naše krajiny a dedičstvo našich predkov pre našich potomkov? Chceme zdieľať slovanskú kultúru vo všetkej jej rozmanitosti a kráse a duchovne? Vieme si vybrať medzi Západom, sionizmom, islámom a – SLOVANSTVOM? Vieme si vybrať medzi Západom, islámom a deštruktívnym multikulti – a konsolidujúcim slovanským Ruskom?! – JA ÁNO!!!

  Konglomerát versus Blok – keď účel svätí násilné prostriedky konglomerátu – Pax Romana = Pax Americana – buď sa poddáš, alebo dostaneš ranu mečom! – vs. keď prostriedky nesmú byť násilné a národy sa spájajú v ich záujme do Bloku spoločného záujmu – viď historicky Veľká Tartária – zanikla po prírodnej kataklizme – nie z politických dôvodov!
  https://www.youtube.com/watch?v=IcSpdlSo5AI
  http://aeronet.cz/news/po-brexitu-a-puci-v-turecku-je-vitezstvi-trumpa-definitivnim-ukoncenim-vlivu-zapadu-a-vyhrou-vychodu-globaliste-odvedli-skvelou-praci/
  O nelogickosti súčasného sebadeštruktívneho systému – automatizácia a banky vs. ľudstvo. Ak vám dokument pripomenie účelové „aktivity“ ministerstva práce a sociálnych vecí – ste v obraze!

 • Pozrite sa, kto bol (a je) za tým. Bol to (a je) protislovanský chazarský štek…

 • Komunistický režim v Rusku bol aj k niečomu dobrý: aspoň čo sa týka obmedzovania náboženstva. Keď si prečítate toto tak pochopíte, čo je to náboženské tmárstvo:
  Pravoslávny duchovný: Halloween je sviatok diabla! … alebo ideme upaľovať čarodejnice?
  http://krestanstvo.czweb.org/clanky/pravoslavny-duchovny-halloween-je-sviatok-diabla-alebo-ideme-upalovat-carodejnice

  • marcus aurelius jr.

   „Náboženské tmárstvo“?
   Tmárstvo máš v makovici tak akorát ty – vo svojom nadutom agnosticizme.

  • Kresťanská viera bola v Rusku hlavná prekážka absolútneho nastolenia Marxistickej utópie komunizmu ako to vyjadril A. Gramsci Krestanstvo ako imunitný systém západu musí byť vykorenené, len tak bude možné nastoliť nový ľavicový Marxizmus,
   Žiaľ je tu jeden nepodstatný historický detail, každá revolúcia z pravidla skôr či neskôr nakoniec požrala svojich strojcov.
   Ale držím palce, dám ti adresu aby si zabil neakého krestana? dáme férovku 😀

  • Vážne Marek vôbec ťa nepadalo, že ty v podstate súhlasíš s terorom a ideologickými čistkami? a tie si obete vyberajú aj na slepo

   • Ľubomír – v situácii buď alebo – buď my, alebo oni, prosím ťa nezavadzaj so svojim slniečkárskym pacifizmom tým, ktorí sa snažia prežiť! O akom zavádzaní teroru zo strany Mareka to trepeš, keď máš – MÁME! dennodenne teror nad vlastnou hlavou! – chemtrails CIA teror!, teror z médií – mainstream teror, teror štátu pod zámienkou boja proti terorizmu – teror postupnej straty súkromia a občianskych slobôd, ekonomický teror – teror cielenej trhovej nezamestnanosti, teror cielenej inflácie, odvšadiaľ prúdiaci strach a zastrašovanie vojnou, apokalypsou, súdnym dňom, terorom islamistov a migrantov! Teror miestnych mafií. Nech sa páči – teror CIA, zločineckých vedcov, lekárov, psychiatrov – Dokument Městečko otrávené CIA – o zverských pokusoch na obrovských skupinách ľudí po celom svete!

    • Marek propaguje ultraliberálny Humanizmus, kde nejestvujú žiadne pevné hodnotové ideály, a to je teror totality tzv oslobodenia od zažitých spoločenských inštitucii, kto sa nepodriati musí byť zlikvidovaný
     Marek uviedol “Komunistický režim v Rusku bol aj k niečomu dobrý: aspoň čo sa týka obmedzovania náboženstva.”
     ako to asi mohol myslieť? ak nie ako vzor pre nových ľavicových revolucionarov

 • Film Cekista
  podla Dzerzinskeho ma mat spravny cekista ciste ruky a horuce srdce (a sluzobny preukaz vo vrecku)

  https://www.youtube.com/watch?v=VtcZA3beGL0

  odporucam vsetkym fanusikom komunistickeho rezimu

  • SowjetStory – pribeh rudeho zla

   https://www.youtube.com/watch?v=2m2X0j7VM6Y

   dozviete sa co ste nevedeli

   • Myskin – tieto veci sú riadne poprekrúcané – na linkoch od – pzv – Aeronet – súboj Trockého so Stalinom, nájdeš tam vojnového zločinca, popraveného sovietmi – maršál Tuchačevský – 4 milióny obetí. To, čo skutočne neviete je, že hneď po 1. svetovej vojne – od roku 1918, zakladali prvé vyhladzovacie tábory v Rusku – Briti a Francúzi!!! – ten dokument vyhľadám.
    Pozri si film USA – Jahodová proklamácia – o senátorovi z obdobia Mc’Cartyzmu – ktorý kvôli Rusom nenávidel červenú farbu.

 • V Severní Americe žilo před příchodem evropských kolonizátorů zhruba pět miliónů domorodců (Indiánů), velká většina z nich na území dnešních Spojených států. V roce 1800 žilo na území USA přibližně 600 000 Indiánů a koncem 19. století to už bylo jen 250 000. Genocida.Španieli a Aztékovia -genocída.Trockij,Lenin,Stalin-pravek budovania socializmu…Akosi mi uniká súvislosť „boľševikov“ a podstaty boľševizmu u Merkelovej,Junckersa,Schultza,Tuska…. A Soroša a scenáristov/režisérov nového sveta,teda korporátno-politickej elity od ktorej sú závislí všetci politici a teda aj My všetci…PREČO ju nálepkujete neomarxizmom,keď Aktivity -všetky ženy patria všetkým,internacionalizácia je sestra kozmopolitizmu…keď prapodstatou a DNA socializmu a komunizmu je odstránenie súkromného vlastníctva!!! CETA,TTIP sú garant posilnenia korporácií Západu,support koncentrovaného kapitálu v rukách elity!?!?!Nejde náhodou o neoliberalizmus kde sa tento nechal inšpirovať holokaustom ale tentoraz s ľudskou tvárou,marxizmom ale teraz s ľudskou tvárou.Jednoducho povedané – kombinácia korporátneho fašizmu a sociálneho inžinierstva vysoko koncentrovaného privátneho kapitálu indivíduí-elít,ktorí potrebujú zachovať starý,pyramídový parazitujúci systém Supertriedy?!?!

  • Peter Strecho – dve krídla Globálneho prediktora v zmysle dve terestrické – globálne krídla moci, ktoré proti sebe zdanlivo pôsobia ako antagonisti, ale v skutočnosti spolupôsobia ako tandem v zmysle výslednej syntézy, nie je to isté, čo dve doktríny pôsobiace v EU- Euroázii – socialistická a neoliberálna. Pretože na Západe, myslené aj v USA, pôsobí aj doktrína demokracie, alebo kvázi demokracie. Detto – japonská Jakuza – súčasť ľavého krídla GP, tiež nemá nič spoločné so socializmom a neoliberalizmom, pretože zotrváva na tradícii klanovej – KORPORÁTNEJ! Tu je ohnisko /nie zdroj!/ súčasnej myšlienky NWO – tradičné elity majú ovládnuť tradičných poddaných. Internacionalizmus s myšlienkou svetového socializmu – z čias socialistických štátov, ktoré zanikli po roku 1989, vrátane naposledy Lýbie v roku 2011, je pochopiteľne pasé, takže ho v plnej miere nahradil – MULTIKULTURALIZMUS. Pasé je aj klasický socialistický boľševizmus s prechodným obdobím socializmu a s utopickou víziou komunizmu, ako spoločnosti blahobytu a sociálnej spravodlivosti – a modelovo – s jediným správcom, jedinou stranou a svojou reálnou verchuškou. Kto vlastne konkrétne v EU pôsobí na smerovanie k NWO? – sú to socialisti a kopa bývalých komunistov, a neoliberáli. Socialisti sa snažia riadiť tento vývoj pomaly – aby sa stádo nevyplašilo, a neoliberáli využívajú každý chybný krok socialistov na pohyb skokom – to sú tie úžasné reformy – upevňujúce moc elity. Takže súčasne aj čihi, aj hota! A logicky – pokiaľ je cieľom totalita pod rúškou kvázi demokracie, a keďže tých rodín, ktoré sa snažia o uchopenie absolútnej moci, je viac, nazývame to korporátny – pod rúškou marxizmu a „svetového mieru“ = Pax NWO, korporátny neomarxizmus. Teraz – čo s tým boľševizmom? Myšlienka sociálne spravodlivej spoločnosti je prirodzená a stará ako ľudstvo. Ďalej – v ľudstve sa vyvinuli národy so svojou špecifickou kultúrou a rozmanitosťou, a žiadnemu národu nepríde samé na rozum – aby chcel ako toto špecifikum zaniknúť, aby dobrovoľne splynul, aby zahodil svoje tradície a kultúru. A tu treba hľadať špecifikum boľševizmu = národy + sociálne spravodlivá civilizácia. A toto myslenie je najbližšie práve Slovanom, myslené pra-Slovanom, s ich občinovým, sociálne spravodlivým zriadením. S ich elitami, kvázi kastami, avšak nie v zmysle nadriadenosti, ale v zmysle špecializácie organického tímu – prirodzenými, výnimočnými schopnosťami obdarenými jedincami
   na postoch duchovných vodcov, vedátorov, vojvodcov, remeselníkov, pestovateľov, umelcov.
   Bola to biela spoločnosť, ktorá v záujme celku umožňovala osobnostný rozvoj jednotlivca. A v kontraste s týmto – fašizmus je systém nenávidiaci človeka, ktorý bráni osobnostnému – teda plnému fyzickému, plnému mentálnemu, plnému duchovnému rozvoju – vrátane kritického a tvorivého myslenia. A v plnom kontexte – ak je cieľom NWO vytvárať elity na princípe kást a hlavne na princípe pokrvných línií – bloodlines, geneticky = Kainovo plemeno, teda s komplexom moci, incestnými degenerátmi a psychopatmi – dostávame do kontrastu práve pre nich nežiadúcich boľševikov – opakujem, nepliesť si trockistov s boľševikmi, ktorí sa kedysi k boľševikom pridali, ale ich cieľom bol rozvrat. No a kde je teda prirodzená liaheň – pre Západ s jeho biblickým – sionistickým projektom, pochopiteľne nežiadúceho – geneticky občinového „boľševizmu“?
   No predsa v centre Slovanstva – v Rusku, a negermanizovaných krajinách Východnej Európy.
   My sme pre Západ LEN ZDROJ! Treba si uvedomiť špecifikum slovanstva a jeho zmysel pre mieru = nepľundrovanie, jeho zmysel pre toreranciu = nevyhladzovanie iných národov, jeho zmysel pre prirodzenosť a diverzibilitu a rozmanitosť. Demokraciu s jej „parlamentným mnohobožstvom idiotov“ a potenciálnymi slabosťami v podstate nepotrebujeme – ideálom, ktorý máme v génoch a gebuliach je skutočne ten MAŤKO SPRAVODLIVÝ, ktorému má právom patriť ČESŤ a SLÁVA, a prirodzená moc vodcu. Jeho prioritou teda má byť národ a krajina – a toto celé je v kontraste so súčasnými davo-elitármi, či už socialistickými, alebo neoliberálnymi. Tí si budujú svoju Slobodu a Solidaritu a Prosperitu len v záujme ich korporátnych zoskupení. A keďže Hitler kaput, na pomoc im prichádza ideológia brániaca kritickému a tvorivému mysleniu, a rozvoju osobnosti – islám. Ktorému sa ako ateisti a satanisti veľmi rýchlo prispôsobia.
   Nigel Farage – imigračná politika EU vysvetlená
   https://www.youtube.com/watch?v=dIbgfJWbYd8
   Nigel Farage – nechcem žiť v Európe ovládanej Nemeckom!
   https://www.youtube.com/watch?v=_WFBVbUa7nU
   Nigel Farage – Kto ste pán prezident?
   https://www.youtube.com/watch?v=d57L6B-dJOE
   Rozhovor Putina pre nemeckú TV ARD – o organizáciách v Rusku financovaných zo zahraničia

 • ….včera pri prechádzke peklom som nechtiac započul rozhovor Satana s Luciferom. Sakra prúser, tá dvojnohá banda nemá konca. Spútali boha, a obkľúčili aj nás. Niekto nás zradil. Čo budeme robiť ? Zavolaj Yahveho ! Nieje tu, už som ho dávno nevidel. No do riti…. ! 🙂

 • You Tube začalo veselo mazať závažné dokumenty objasňujúce detaily politického pozadia prevratov a plánovaných vojen, napr. ruský dokument Pravda o rubľoch a dolároch – dokument o naplánovaní 1. a 2. svetovej vojny, aj 3. svetovej vojny, a samozrejme aj revolúcie v Rusku – bol tiež pod názvom Cesta ruského zlata a významne odkrýval pozadie formovania sa Československa. Toto niekomu veľmi vadí.
  https://www.youtube.com/watch?v=MTq1bpfvvl4

  Takže iný zdroj – 12. dielny seriál – cca 8 hodinový dokument – Občianska vojna – tajné zrážky.
  Kto chce vedieť – tak si pozrie, kto si vystačí s dvoma hodinami zjednodušeného socialistického dejepisu z čias strednej školy – aby nemusel meniť názor – nech toto neštuduje. Občianska vojna a RE-evolúcia je predovšetkým chaos, intrigy, snaha o prežitie za každú cenu. Boj o moc! Strany konfliktu používajú všetky zakázané prostriedky, lož, vojenskú lesť, vyjednávanie, vydieranie, false flag, zámenu „našich za vašich“ – infiltráciu, sabotáž. A permanentné zabíjanie a zabíjanie, a permanentnú paranoju a z nej opäť zabíjanie „pre istotu“. Je dôležité nepliesť si
  /konečne! /navzájom boľševikov, komunistov, sionistov a trockistov. Už samotný výraz židoboľševizmus je zavádzajúci – boľševici revolúciu nezačali – boľševici sa len sformovali počas revolúcie, čo bola fakticky prekážka pôvodného sionisticko-trockistického plánu na rozvrat Ruska pomocou ICH revolúcie a občianskej vojny, a nie nastolenie akejsi boľševickej vlády! To je hovadina. Prosto – ICH plán nevyšiel – situáciu uchopili boľševici. Avšak – nie Lenin, ale sionizmus-trockizmus je večne živý /teda nie nezmyselný paskvil – židoboľševizmus/! Takže pokusy o rozvrat sú a budú permanentné. Cieľom nie je nastolenie kvázi marxistického komunizmu, ale cieľom je tzv. korporátny neomarxizmus – svetovláda elity, ktorá s pôvodným marxizmom – mimo sionizmu, nemá nič spoločné. RE-evolúcia je prosto niekym vynútená zmena stavu – ktorý absolútna väčšina ľudí v podstate – nechce! Pretože srať na krvavý skok, keď to – vývoj, môže ísť aj bez rozvratu, bez krvi a pozvoľna. Som zvedavý, kedy z You Tube zmizne aj tento dokument.

 • Na tému bolševickej revolúcie vyšiel pred časom veľmi zaujímavý seriál článkov na aeronete.

  1. Co byl Rudý teror za americké peníze? Bez dolaru by komunistická revoluce v carském Rusku neuspěla
  http://aeronet.cz/news/co-byl-rudy-teror-za-americke-penize-bez-dolaru-by-komunisticka-revoluce-v-carskem-rusku-neuspela/

  2. Ukrajinský hladomor 1932-33 byl vedlejším produktem tunelování Sovětského svazu ze strany amerického kapitálu! Podobnost s polistopadovým vývojem v naší zemi jen čistě náhodná?
  http://aeronet.cz/news/ukrajinsky-hladomor-1932-33-byl-vedlejsim-produktem-tunelovani-sovetskeho-svazu-ze-strany-americkeho-kapitalu-podobnost-s-polistopadovym-vyvojem-v-nasi-zemi-jen-ciste-nahodna/

  3. Sonda do historie nebo hrozba jejího opakování? Majdan zvaný VŘSR a současná ukrajinská krize. Když ulice svrhne cara a když náměstí svrhne prezidenta, jak poznáme rozdíl?
  http://aeronet.cz/news/sonda-do-historie-nebo-hrozba-jejiho-opakovani-majdan-zvany-vrsr-a-soucasna-ukrajinska-krize-kdyz-ulice-svrhne-cara-a-kdyz-namesti-svrhne-prezidenta-jak-pozname-rozdil/

  4. Jak utopili hodného kulaka. Kdo byli kulaci?
  http://aeronet.cz/news/jak-utopili-hodneho-kulaka-kdo-byli-kulaci/

  5. Historie KGB a Stalinových čistek
  http://aeronet.cz/news/historie-kgb-a-stalinovych-cistek/

  6. Souboj Stalina s Trockim, proč se ti dva tak nenáviděli? ČS legie v SSSR plnily úlohu USA. České vazalství od samotného počátku vzniku Masarykovské republiky!
  http://aeronet.cz/news/souboj-stalina-s-trockim-proc-se-ti-dva-tak-nenavideli-cs-legie-v-sssr-plnily-ulohu-usa-ceske-vazalstvi-od-samotneho-pocatku-vzniku-masarykovske-republiky/

  7. Solovki a Kola – Mrazivé gulagy 20. let minulého století
  http://aeronet.cz/news/solovki-a-kola-mrazive-gulagy-20-let-minuleho-stoleti/

  • Sorry nič v zlom, ale aeronet je čistý podvod, ktorý robí zlé meno všetkým alternatívnym médiam. Je tam kopec nezmyslov

   • Ako sa to vezme. Keď preskočím články Pozorovatelky, ktoré sú občas naozaj príliš špekulatívne, tak zostávajúci autori sú na vysokej úrovni.

    V.K. ako človek s kontaktmi na zdroje zo spravodajských služieb

    Administrator ako človek so špičkovými znalosťami v oblasti IT, vrátane znalostí situácie so štátnym špehovaním internetu

    Valerij X , ktorý napísal vyššie linkovaný seriál o ruskom pohľade na VOSR, vláde Stalina, udalostiach druhej svetovej vojny.

    Plus rôzni sporadicky hosťujúci autori a rôzne rozhovory s informovanými ľuďmi (napríklad slávny rozhovor o tom, ako agentúry falšujú výsledky predvolebných prieskumov)

    V porovnaní s úrovňou niektorých iných alternatívnych je úroveň aeronetu veľmi vysoká a zrejme práve preto ho tak veľmi slniečkári aj tajné služby nenávidia.

  • Vdaka za linky,potvrdzujem , jamozem potvrdit ,ze z inych zdrojov mam obdobne informacie. Su to hlavne videodokumenty natoceen v RF po roku 2000, ktore poukazuju na tie iste suvislosti.

 • Myslím, že tu je vidieť spojitosť stratégie – „Niekedy treba až 99% pravdy, aby prešlo aspoň jedno percento lži – zavádzania“ + „Čo bolo to bolo – no a?“
  Takto je to vždy, keď niekto vyprodukuje ohurovací článok s množstvom detailov! V tomto konkrétnom prípade ide o to – ZAKRYŤ PODSTATNÚ INFORMÁCIU, ŽE PO GORBAČOVOVOM A JELCINOVOM ROZKLADE ZSSR A RUSKA – RUSKO V SÚČASNOSTI JE VĎAKA PUTINOVI A SPOL. UŽ PREFORMÁTOVANOU KRAJINOU, A TEDA!!! – RUSKO NEROVNÁ SA KOMUNISTICKÁ KRAJINA! Naopak – Komunistická strana Ruska spôsobila rozklad krajiny – veď k tomu mala absolútnu moc! A dnes funguje ako bezradná škodná! Tento článok má svojimi reminiscenciami na komunistické obdobie ZSSR vyvolávať negatívne asociácie voči Rusku – Éto vsjo! – JEDNO PERCENTO DÔLEŽITEJ, MANIPULATÍVNEJ NEPRAVDY! Pretože pravda o revolúcii v Rusku, poťažmo ZSSR je len a len o vtedajšom vyvolaní chaosu tzv. permanentnými sionistickými revolucionármi – dnes ich nazývame ŠAKALI, majdanisti, a podobne. Krajina uvrhnutá do chaosu – Rusko, malo byť rozobraté ako ZDROJ. Zmyslom RE-evolúcie bolo rozkradnutie zdrojov na pozadí občianskej vojny, a tiež – rozkradnutie cárskeho zlatého pokladu, ktorý mal pôvodne slúžiť práve na rozvoj ruskej logistiky – v prospech rozvoja Ruska. Tohto procesu sa aktívne A VÝZNAMNE!!! zúčastnili práve tzv. České biele – československé légie, ktorá zohrali možno hlavnú úlohu v rozkradnutí vlaku so zlatým pokladom, pričom samotné zlato skončilo neskôr vo veľkej Británii, USA, v Japonsku a Číne. Toto je pozadie uznania ČSR mocnosťami!!! Za boľševikov dnes omylom – neprávom označujeme tzv. internacionalistických trockistov, ktorých dlhodobým plánom je zrušenie štátov a suverénnych krajín, a nastolenie NWO. A TENTO NAJZÁKERNEJŠÍ ŽIVEL NAJVIAC BESNEL POD RÚŠKOU TZV. STALINSKÝCH ČISTIEK – SIONISTI TAKTO LIKVIDOVALI HLAVNE VLASTENCOV!
  Boľševici naopak – počas RE-evolúcie zachraňovali gosudarstvo – celistvosť krajiny a neskôr aj identitu satelitov Ruska v ZSSR. Preto je správny výraz – že „Stalin zradil svetovú revolúciu“ – t. j. išiel do konfliktu so svetovládou. preto ho aj zavraždili. Dnes je v podobnej situácii aj Putin – Rusko nikto nedostane na kolená, pokiaľ ho nezradia sami Rusi – vrátane tzv. ruských nacionalistov, ako je napr. Žirinovský, čo nie je nič iné, ako kamufláž proamerických trockistických prisluhovačov – podpindusnikov.
  Klimov – Láska medzi Marxom a Engelsom
  https://www.youtube.com/watch?v=o3MS-MpPx9Y
  5’NIZZA – CCCP Anthem

  • ja by som povedal, ze clanok upozornoval ze ideologiu marxizmu ktoru chceli zaviest bolševici, teraz zavadzaju takzvane neoliberalne strany a NGO.
   Sucasne rusko, cez svoje chyby, je dost konzervativna krajina.

   • Ano, presne tak to bolo myslene
    poucme sa z minulosti ale zamerajme s na pritomnost a realne problemy dneska, ktorym je prave nova ideologia, ja ju nazyvam genderizmus
    Tak ako starsie totality popisal Orwell, novu totalitu pekne popisal Huxley v knihe Prekrasny novy svet

    • Mne z celého článku vyplynulo,že prezlečení komunisti tzv.neomarxisti cielia ovládnuť svet marxistickými metódami a ONO je to teda tak,že neoliberalisti na tvrdo kapitalistickom základe privátneho vlastníctva,vykorisťovania slabších(korporátny fašizmus) si prisvojili niektoré metódy boľševikov a predlžujú parazitovanie parazitov,že?! Dobre som to pochopil? Alebo CETA a TTIP sú len také zmluvičky o obchode ,“menej cla“ a krásnych bohatých zajtrajškoch nás všetkých,teda aj plebs?! Takže žiadne nadnárodne vysoko „empatické“ku korporáciám-arbitrážne súdy,žiadne chipy,žiadne mixovanie obyvateľstva do poslušnej masy?! Takže Soroš,Gates,R a R nechcú presadiť podstatu marxizmu-leninizmu zrušenie súkromného vlastníctva?Tak potom sú to všetko možné len nie neomarxisti!!!!!

  • a este dva postřehy: Stalinove cistky nemali nic spolocne s vlastenkami, Stalin proste zlikvidoval každého komu neveril, (alebo aspoň tych na ktorych sa nemohol spolehnut).
   Stalin nezradil svetovu revoluciu, kdeže uz od roku 1925 planoval pokracovanie, a zacal pripravovat dobitie europy. Ked sa pozries na Molotova, a jeho furt sa opakujuce bojove taktiky tak uvidíš ze uz v mongolsku najprv pripravil vsetku techniku k hraniciam a armadu pritiahol na poslednu chvilu a potom bleskurychlo zautocil a porazil nepriatela, no a ked to chcel urobit Hitlerovi, tak hitler zautocil akurat v momente ked vsetko bolo naskladane při hraniciach ale vojaci na ceste, a preto mohlo Hitler dojst az k Moskve, tam mu dosiel materiál a skončil. Tudiz Putina neprirovnavaj k Stalinovi, ale radsej k Hitlerovi, lebo Stalin sa 16 rokov aktivne pripravoval napadnut europu, zatial co Hitler chcel len jednotne nemecko (+byvale kolonie).

   • Tartus – tzv. Stalinove čistky vykonávali často na vlastnú päsť agilní psi – stalinskejší ako Stalin. Hitler „nechcel nič“ – v rámci svojho komplexu moci – Hitler bol riadenou figúrkou, aj keď významnou. Jednotné Nemecko – myslíš zjednotené so ZSSR? Nemecko plánovalo rozvrat Ruska pomocou VOSR. Lenin bol osobne zaujatý voči cárovi, ktorý mu dal popraviť brata počas vzbury v roku 1905.

    • je mozne, to pripustam ze stalin nieje tak zly a nevedel o vsetkych vraždách v jeho meně.

     pozri, ja vychadzam z toho co Hitler a jeho strana hlasali a robili před vojnou. Ty vychadzas z toho co o Hitlerovi povedali zidia před a hlavne po vojne( ked uz ho nemohol nikdo bránit, lebo branenie Hitlera je trestnym cinom, to len tak pre zaujimavost, schvalne ktora spravodliva spolocnost moze zakazat obhajobu, hoci aj zlocinca) . takze sa nezhodneme.

     nemci radi pomohli Leninovi dostat sa do ruska aby zorganizoval puc, aby si tak uvolnili ruky na vychode. to by urobil každý rozumny strateg,

     • Ti, ktori chcu hodnotit inu krajinu, v prvom rade nech sa pozru na vlastnu, z mojho pohladu v akom marazme sa nachadza. Ak pozeram na jej terajsi moralny stav, nechcem ani pomysliet, co by sa tuna robilo ak by bola v obdobi okolo 1917 ci na zaciatku 50-tych rokov minuleho storocia…

  • Maros, znova lajk, velmi dobre prispevky. Stalin bol vlastenec a proti GP a globalistom a Trockij bol figurka sluziaca na rozbitie ZSSR a bol defakto vrah. Toto objasnuje celu historiu vsetky lzi a ociernovanie Ruska zapadom. Chceli a chcu vlastne iba ruske zdroje a slovanov, teda obyvatelstvo ako otrokov. Voci tomu musel slovansky svet povstat a musime aj dnes.

 • Par postrehov. Komunismus nije bolsevizmus, ani bolsevik nieje komunista. To ze niekto sam seba oznacuje za niekoho este neznamena ze nim je, obzvlast kde popiera svojim zivotom a konanim zakladne principi toho cim sa vyhlasuje, Vid například nasich politikov co sa označuju krestanstanmi a demokratmi.

  „1. Je dobré pripomínať si dejiny, aby sme ich nemuseli druhýkrát prežiť.“ třeba uviest ktory vyklad dejin.
  k nasej sucasnej situacii, by som si dovolil upozornit na dve obdobia z minulosti, jednak na americku obciansku vojnu, jej skutocny dovod a co bolo jej vysledkom a potom by som rad upozronik na to co robil sovietsky zvaz od konca dvadsiatich rokov a vidim podobnost s tym co robia USA od roku 2000.

  • Tartus – neviem, či si si prečítal ten článok z Aeronetu – link je v mojom komente, tak sem lepím z neho výňatok – to nie stalin, ale Trockij plánoval napadnutie, rozumej rozpútanie revolúcie v iných štátoch. Na rozpútanie vojny vždy potrebuješ zdrojovú stabilitu, lebo niečo iné je organizovať rozvrat zacudzie peniaze, a niečo iné je vojna medzi štátmi. Stalin mal čo robiť, aby konsolidoval národné hospodárstvo, ktoré po revolúcii stratilo 90% výkonu pred revolúciou – teda zo strany Stalina je príprava vojny absolútne nelogická – to nie je pravda.
   Ten úryvok:

   „A především v době, kdy už bylo zcela jasné, že Stalinova a Trockého představa o marxismu jsou v hlubokém rozporu. To hlavní, v čem si Stalin a Trockij neporozuměli, to byla právě ta představa „permanentní revoluce“. Ještě jinak: Zatímco Trockij trval na tom, že marxistická revoluce musí z Ruska pokračovat tak, aby výsledkem bylo zrušení všech států a národů, Stalin trval na tom, že socialismus je možné uplatnit i tak, že stát a národ zůstane zachován. Trockij věřil v konec kapitalismu a nastolení komunismu na celém světě, k němuž se mělo dospět násilnými revolucemi ve všech zemích, proto hovořil o permanentní revoluci.

   Výsledkem neporozumění bylo to, že v roce 1929 byl Trockij ze SSSR vyhoštěn poté, co moc v Rusku naplno převzal Stalin. A k nevůli všech marxistů a trockistů začal v Rusku naplno prosazovat vlastenectví, což největší ovoce přineslo za Velké vlastenecké války.

   Trockij v exilu založil Čtvrtou internacionálu, která měla být ideologickým a organizačním pokračování jeho v exilu založené Mezinárodní levé opozice (Mezinárodní komunistické ligy) a která měla být opozicí ke stalinismu. Za velikou pozornost stojí fakt, že „trockistické hnutí stálo za požadavky opozičních proudů a akcí, pokud bylo možno tyto interpretovat jako pokusy o další vývoj směrem k socialismu, namířené proti „nadvládě byrokratické stranické vrstvy“ – povstání v NDR roku 1953, události v Maďarsku 1956 a také Pražské jaro 1968 doznaly tedy podpory trockistů stejně jako i aktivity skupin jako byla Charta 77, Solidarność, různá mírová hnutí a hnutí za lidská práva apod.“

   Kdo dočetl až sem, tomu musí být jasné, proč komunismus a „komunismus“ (bolševismus i stalinismus) není totéž. A tomu musí být jasná i věta z titulku „Stalin zradil (marxistickou) revoluci“. Ano, tak jako Stalin, tak ji zradil i Putin. A čím? Tím, že ani jeden si nepřeje zrušení států a národů tak, jak si si to přeje marxisticko-trockistická EU (a Spojené státy se rovněž dočkají). A můžeme ještě doplnit – sionistická globální moc.

   A když už jsem v úvodu vložila obrázek EU se srpem a kladivem na vrcholu a s názvem EU 4 all, tak ještě logo Trockého IV. internacionály rovněž se srpem, kladivem a čtyřkou k tomu:

   V souhrnu ale na příkladu SSSR je jako nikde jinde možné vidět, že globalizace je možná, aniž by došlo jak k likvidaci národů, tak k likvidaci základních hodnot života. Nebyl snad SSSR zemí, kde každý národ měl právo na své tradice, řeč a kulturu? Nebyl snad SSSR zemí, kde fungovala jednotná měna, přesto nebylo nutné hranice jednotlivých států rušit? A nefungovalo to vše bez toho, aniž by národům byla vnucována politika multikulti, homo či jednotného náboženství?“

   -Pozorovatelka- 28.8.2016

   „PS: Ještě poznámka ke KSČM – v Evropě existuje tzv. eurokomunismus, jinak Strana evropské levice (SEL). O členství se ucházela také KSČM, ta ale nakonec odmítla podepsat stranické stanovy (pro některé neshody s formulacemi ve Stanovách SEL, kritici tvrdí, že kvůli své obhajobě stalinismu, který SEL odmítá) a získala tak pouze status pozorovatele, což jí ovšem dává téměř stejná práva, jako řádným členům. Podle některých názorů se tímto ale KSČM přiklonila k podpoře starého sovětského modelu nepřijatelného pro současnou evropskou komunistickou levici. Zdroj zde“

   • necital som to, ale mam len jednu pripomienku: Ak vojnu chcel trocky a nie stalin, preco stalin po prevzati moci pokracoval v planoch trockeho? preco? logicky mi to dava len riesenie, a to ze stalin chcel vojnu tiez. ved preco inak by utocil na finsko estonsko litvu atd…

    • Ku zvlátnej mentalite Rusov patrí aj to, že krutovládca a strachovládca Stalin má v Rusku stále dosť veľa oddaných obdivovateľov a obhájcov, ktorí sú jednoznačnými popieračmi Stalinovho holokaustu. Je to veľmi smutné, keď stále takto v myšlienkach podporujú Stalina – myšlienkovo podporovať zločiny v minulosti znamená sťahovať na seba rovnako zlú karmu akoby človek konal a spolupodielal sa na konaní zločinov reálne v prítomnosti. Viac tu http://krestanstvo.czweb.org/clanky/mentalita-rusov-a-ich-sposob-rozmyslania

    • Tartus – pokiaľ chceš rozoberať Pobaltie a Fínsko, musíš si naštudovať činnosť Rádu nemeckých-teutonských rytierov, dnes etablovaných v lóžach. To, čo nedokázal tento rád so Slovanmi za 800 rokov dokončiť, by mali doraziť islamisti v rámci plánu Európskeho kalifátu – Švédsko je v islamistickom rozklade, Nórsko presadzuje islamizáciu a multikulti, medzitým USA zariadenie HAARP zohrieva severské krajiny a Západnú Sibír a už treba len doraziť pobaltské krajiny a budeme v islámskom obkľúčení!
     Strata národnej a kultúrnej identity bude znamenať stratu súdnosti, pretože vzťah týchto odcudzených národov k Rusku, poťažmo k Ukrajine, už nebude vzťah k susedom – to je to isté, ako keď ti na dedine umrie sused a do jeho domu sa nasťahuje niekto úplne cudzí, ktorý ťa chce! mať na háku! Zjednoduším – pokiaľ by sa mali pobaltské krajiny islamizovať – TAK NECH TAM RADŠEJ VTRHNÚ RUSI!!! A vyserte si oko! Nemci nech sa pre mňa za mňa modlia na koberčekoch 5x denne a namiesto piva nech pijú ťavie mlieko!
     Rád nemeckých rytierov
     https://sk.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1d_nemeck%C3%BDch_rytierov
     http://www.pluska.sk/plus7dni/historia/ciernokriziaci.html
     Diskusia antislovanov k téme nemeckých čarnogurských rytierov v ich obľúbenom objektívnom SME
     http://www.sme.sk/diskusie/39776/1/Na-stretnuti-s-papezom-mal-Carnogursky-kostym-Radu-nemeckych-rytierov.html
     Operácia Viking 1968 – dôvod, prečo k nám v roku 1968 vtrhli „Rusi“ a Maďari a Poliaci si hneď obsadili to „svoje“ územie bol ten, že na ČSSR-Nemeckej hranici sa mimo operačnej zóny ohláseného cvičenia NATO, nahromadilo 20.000 amerických a západonemeckých vojakov s ťažkou technikou. Operácia mala názov Viking a išlo o vysokoprovokatívnu činnosť! Pre sovietov to bolo buď, alebo, pretože v prípade vpádu NATO na územie ČSSR a súčasne pri organizovaní ozbrojeného protisovietskeho odporu, ako k tomu došlo v Líbii 2011, by sa Československo samé utopilo v krvi občianskej vojny a získavanie takto zaujatého priestoru sovietmi by stálo ďalšiu obete a zničenie krajiny. Toto vám protiruské mainstreamové médiá nepovedia. Pozývací list Biľaka mal vplyv na príchod vojsk Varšavskej zmluvy asi ako Kocáb a premaľovanie tanku T-34 na ružovo na odchod vojsk Varšavskej zmluvy! Z pohľadu sovietov Viking – to bol vabank – a väčšina Čechov a Slovákov o tomto vie hovno – sovieti, keby chceli, tak Dubčeka odstránia potichu – Dubček nebol problém. Kvôli Havlovej kandidatúre ho potom iní odstránili – tiež potichu. Inak – práve Dubček podpísal ten protidemonštračný zákon!
     http://antikvariat-vialibris.sk/index.php?route=product/product&product_id=7063
     Tajomstvá fínskej vojny – Stalin bol v prvom rade, aj v zmysle situácie, vojvodca! Pokiaľ môj nepriateľ má v pláne využiť susedné územie proti mne,
     no tak tam vtrhnem, aby som zvrátil situáciu a nedovolil mu sa forsifikovať a sformovať sily do útoku. Alebo by to Stalin ako kaviarenský havloidný intelektuál urobil inak?
     https://www.youtube.com/watch?v=sWT3io4IuxM
     Vojna po vojne – Litva proti ZSSR – záškodníctvo v roku smrti Stalina.
     https://www.youtube.com/watch?v=PjZ427QlkCo
     Prečo majú naši politici tak radi pobaltské krajiny – treba si pozrieť to lotyšské video!
     http://www.aktuality.sk/clanok/339193/odhalenie-slovenske-megapodvody-s-dph-mala-sponzorovat-bohata-zena-z-pobaltia/
     Rekapitulácia – ako sme prišli o 5 a pol tisíca rokov dejín – poprepisoval nám ich biblický projekt, anglosasi a Nemci! Váš názor, ani môj, nie je podstatný, podstatné sú vedomosti! MAŤ NÁZOR! – toto „prioritné demokratické právo“ vám-nám mainstream OD ROKU 1989 VTĹKA DO HLÁV, ABY HO VZÁPÄTÍ MOHOL UTVÁRAŤ PODĽA POTREBY MANIPULÁTOROV! DENNE OPAKOVANE ZO VŠETKÝCH STRÁN! VEDOMOSTI SÚ VÁM NA HOVNO – TREBA MAŤ NÁZOR! = VÝROBA VEREJNEJ MIENKY – verejného súhlasu! POSERTE SA!!! – RUSI IDÚ!!! KONVERTUJTE NA ISLÁM!!!

Napísať odpoveď pre Jája A Pája Vodnar Zrušiť odpoveď