Katastrofa na slovensku

Dnes existuje až nepríjemne veľa náznakov, že štátna moc na Slovensku je zneužívaná v prospech určitej ideológie, resp. politických síl, ktoré ju reprezentujú. Bohužiaľ, je známa až príliš úzka väzba medzi slovenskou hlavou štátu a týmito silami. Dokonca by sa dalo povedať, že pôsobia v zhode ako organizovaná skupina.

Čo sa stane ak by voľby na Slovensku skončili výsledkom, ktorý by dal do rúk oponentov horespomenutého smerovanie v „tejto krajine“ ústavnú väčšinu. T.j. politická moc, ktorá zneužíva brachiálne subjekty by získala menej ako jednu tretinu kresiel v parlamente. Napriek tomu by prezidentka Čaputová buď priamo odmietla vymenovať novú vládu pod vedením ňou nenávideného politika, alebo by rovno poverila zostavením novej vlády niekoho z porazenej skupiny politikov. Nová vláda by teda nereprezentovala vôľu občanov vyjadrenú vo voľbách drvivou väčšinou. Prezidentka by potom očividne marila výsledky volieb z titulu svojej právomoci, čo je zneužitie moci a porušenie Ústavy Slovenskej republiky

Riešenie existuje

V Ústave Slovenskej republiky máme jeden krásny článok.

Čl. 107 Ústavy SR znie:

Prezidenta možno stíhať iba za úmyselné porušenie ústavy alebo za vlastizradu. O podaní obžaloby na prezidenta rozhoduje Národná rada Slovenskej republiky trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov. Obžalobu podáva Národná rada Slovenskej republiky na Ústavný súd Slovenskej republiky, ktorý o nej rozhodne v pléne. Odsudzujúce rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky znamená stratu funkcie prezidenta a spôsobilosti túto funkciu opätovne získať.

Čiže poslanci s viac ako dvojtretinovou väčšinou v parlamente by mohli na prvom ustanovujúcou zasadnutí Národnej rady ako prvý bod programu zaradiť a odsúhlasiť návrh na obžalobu Čaputovej za úmyselné porušenie Ústavy. Bolo by to veľmi silné obvinenie, kde by Ústavný súd musel vziať do úvahy skutkovú podstatu veci vyjadrenú v Trestnom zákone

§317 Trestného zákona znie:

v ods. 1:

Kto v úmysle poškodiť ústavné zriadenie alebo obranyschopnosť Slovenskej republiky zneužije svoje zamestnanie, povolanie, postavenie alebo svoju funkciu alebo sa dopustí iného konania preto, aby

a) maril alebo sťažoval plnenie dôležitej úlohy štátneho orgánu, ozbrojených síl alebo ozbrojeného zboru, právnickej osoby, alebo
b) spôsobil v činnosti takého orgánu alebo takej organizácie alebo inštitúcie poruchu alebo inú závažnú škodu,

potrestá sa odňatím slobody na štyri roky až desať rokov.

V ods. 3:

Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb,
b) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu alebo iný obzvlášť závažný následok,
c) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo
d) za krízovej situácie.

Čiže prezidentka Čaputová hoci úspešne ignoruje svoje právnické vzdelanie si musí byť vedomá potenciálnych následkov svojho neústavného konania. Ak by napriek tomu postupovala cestou marenia výsledkov volieb a obžaloba na Ústavnom súde by zlyhala, potom by sme sa dostali do stavu, keď už na Slovensku nie je možná právna cesta, ako by mohli občania zmeniť smerovanie vlády. Bol by to dôkaz, že sme sa ocitli v zriadení, so stručným názvom – TOTALITA

Pridaj komentár