Tomáš Haas: Politický program strany Pravý sektor

Možná vám to přijde divné, že politická strana Pravý sektor se až do posledních dvou či třech týdnů nepřipravovala na volby.
A že do nich šla bez programu (skoro mi to něco připomíná).
I ona program měla a vyšla s ním na veřejnost 24.10. Dva dny před volbama.

Ale ten program je tak populistický, krátlý a heslovitý, že si jej můžete přečíst za pár minut a „porozumí“ mu každý, jehož IQ je větší, než číslo jeho bot.

A je zajímavý, je to modelový program „moderní“ nacistické strany, nalezneme v něm všechny atributy národního socialismu, od militarismu a volání po jaderném vyzbrojení Ukrajiny (pomyšlení na atomové zbraně v rukou těchto lidí je něco opravdu děsivého) přes výchovu mládeže v národním duchu, až po péči o „genofond ukrajinského národa“.

Pravy sektor (Right sector)

Program politické strany „Pravý sektor“ pro předčasné Ukrajinské parlamentní volby 26.října 2014

24. října 16:52

Vítězství! Státnost! Svoboda!

Ukrajina je neokolonialní útvar, je ve stavu tuzemské a zahraniční okupace a proto musíme dokončit proces ukrajinské národní revoluce. Naším hlavním cílem je sociální reforma, rozbítí oligarchicko-kriminálních struktur a vytvoření systému národních států s účinným řízením a jasnou strukturu řízení, na základě národní suverenity lidu.

Před ukrajinský národem leží nyní dva hlavní důležité úkoly.

 • První – zlomit páteř ruského agresivního imperialismu. Ukrajinská armáda musí jednou pro vždy vyhnat ruskou armádu z území Ukrajiny.
 • Druhý – Zkažený oligarchický systém musí být demontován a nahrazen modelem účinného státu.

Vítězství!

 • Zavedení stanného práva a veřejné přiznání ruské agrese.
 • Zvýšení výdajů na armádu, její reformy a vyzbrojení.
 • Obnovení jaderného statutu Ukrajiny.
 • Spolupráce s NATO a dalšími mezinárodními bezpečnostními organizacemi, pro ochranu proti vnějším hrozbám.
 • Prioritním cílem realizace ukrajinské geopolitické strategie je, stát se centrem Středo-Východní Evropy s diagonálou Baltik-Kavkaz. V tomto prostoru leží ty země, které v minulosti spolupracovaly s Ukrajinou (Švédsko, Litva, Polsko, Turecko, Gruzie).
 • Ničení ruské zpravodajské sítě na Ukrajině, odstranění všech forem separatismu a terorismu.
 • Podpora aktivit příslušníků národnostních vlasteneckých organizace, vojensko-sportovních a vojensko-technických sekcí, kurzů a klubů a jejich komplexní státní podpora.
 • Obnova studia vojenských předmětů zvýšení úrovně národní vojensko-vlastenecké výchovy na středních školách.
 • Vytvoření koncepce ochrany Ukrajinského informačního prostoru.
 • Vývoj zaručeného balíčku sociálního zabezpečení pro ozbrojené síly a rodinné příslušníky padlých v boji.
 • Lustrace a personální obnova bezpečnostních orgánů.
 • Označit korupci ve vojenské sféře pro zvlášť závažný trestný čin.
 • Posílit trestní odpovědnost za velezradu, vyzvědačství a dezerci.
 • Udělení právního statusu ukrajinským dobrovolnickým sborům.

Státnost!

 • Návrat všech okupovaných území.
 • Přijetí kvalitativně odlišné národní Ústavy Ukrajiny.
 • Lustrace a certifikace úředníků.
 • Redukce státního aparátu na třetinu dnešního stavu.
 • Zjednodušení regulačního procesu, minimalizaci administrativní postupů jako základ pro boj proti korupci.
 • Zjednodušení daňového systému pro malé a střední podniky.
 • Vytváření logistických a informačních center a podpora podnikatelů.
 • Zavedení transparentnosti ve veřejné správě.
 • Realizace e-správy na národní a místní úrovni.
 • Rozvoj národního školství a vědy jako základ pro zlepšování kvality lidského a národního potenciálu.
 • Vyšší tresty a celoživotní zbavení práva zastávat veřejný úřad za korupční jednání
 • Implementace zvláštní daně pro zvýhodnění ukrajinské produkce.
 • Snížení množství daní na tři
  •  z příjmu fyzických osob (10%)
  • ze zisku (7%)
  • z investiční činnosti ( 5%).
 • Přilákání investičního kapitálu.
 • Diverzifikace energetických zdrojů.
 • Vytvoření příznivých podmínek pro financování velkých infrastrukturních projektů a vytváření pracovních míst.
 • Implementace antimonopolní politiky zaměřené na omezení hospodářské moci oligarchů.
 • Zapojení národních církví v procesu duchovního vzdělání mládeže. Sporty a vlastenecká výchova mladé generace, podpora zdravého životního stylu.
 • Program návrat odcizeného majetku a kapitálu ukrajinského lidu do státního vlastnictví.

Svoboda!

 • Ochrana lidských práv na okupovaném území Ukrajiny.
 • Změny ústavy týkající se práva občanů vlastnit zbraně.
 • Poskytovat skutečné nezávislosti soudců.
 • Rozsáhlé zavedení institutu poroty.
 • Zavedení institut volených soudců .
 • Zavedení volby městských a krajských policejních náčelníků a náčelníků okresní policie.
 • Komplexní pomoc krymským Tatarům v jejich boji proti ruské okupaci.
 • Posílení postavení místních samospráv.
 • Modernizace primární veřejné infrastruktury obcí.
 • Zajištění všeobecného neplaceného sekundárního vzdělávání podle nejlepších mezinárodních standardů.
 • Zavedení nejpřísnějšch evropských norem pro zachování bezpečného životního prostředí a genofondu ukrajinského lidu.
 • Zavádění nových standardů v systému zdravotní péče.

Vůdce strany Dmytro A. Jaroš

http://pravyysektor.info/appeals/prohrama-politychnoji-partiji-pravyj-sektor/

Pridaj komentár