Umenie klamstva ako nástroj islamu na dobytie sveta

Pred niekoľkými rokmi vyšiel na portáli Islam Watch prehľadný článok o technikách, ktoré vyvinulo islamské spoločenstvo na infiltráciu a oklamanie nepriateľov na ceste džihádu. Inými slovami, moslimovia majú len jediný generálny príkaz od Allaha – dobyť celý svet a v mene tohto cieľa môžu, resp. musia v prípade potreby, klamať, manipulovať, porušovať dohody a zabíjať. Dokonca je na ceste džihádu povolené porušovať aj náboženské predpisy, ktoré sú inak smrteľným hriechom, alebo sa podľa šarie trestajú smrťou.

Článok je napriek niektorým nepresnostiam tak ilustratívny a poučný, že ho prinášame v plnom znení.

Poznanie štyroch arabských slov môže zachrániť našu civilizáciu od prevzatia moci islamom

V roku 539 pred našim letopočtom babylonský kráľ Baltazár uvidel na stene rukou napísané štyri zdanlivo nezmyselné prorocké slová. Tento „rukopis na stene“ nakoniec prorok Daniel vysvetlil ako predpoveď pádu kráľovstva. Mal pravdu. Babylon padol zásluhou Médov-Peržanov práve v tú noc.

Tak, ako „rukopis na stene“, ktoré prorok Daniel vyložil, existujú štyri arabská slová, ktoré by mohli viesť k podriadeniu sa celého sveta voči islamu, ak nemoslimovia úplne neporozumejú ich významu a dôsledkom. Tieto slová sú takíja, tavrija, kitman a muruna.

Rembrandt, Baltazárove hody (1635), Národná galéria, Londýn

Rembrandt, Baltazárove hody (1635),
Národná galéria, Londýn

Každé z týchto slov opisuje iný štýl podvodu používaný moslimami pri diskusiách o islame, alebo o vlastných moslimských aktivitách. Mohamed to povedal výstižne: „Vojna je podvod.“ (Buchari, Vol. 4, Book 52, číslo 268) Korán sa chváli, že Alah je „pánom všetkych úkladov“ (Súra 13:42), a že je „vo svojich machináciách veľkolepý“ (Súra 8:30).

Západné civilizácie nie sú zvyknuté na jednanie s ľuďmi, ktorí vyvinuli podvod do umeleckej formy. Poznanie je moc a najlepší spôsob, ako bojovať proti agende islamistov je hovoriť: „Sme si vedomí vašich podfukov. Nechajte toho!

Takíja

Takíja je definovaná ako pretvárka o moslimskej identite jedinca. Pochádza z verša v Koráne, ktorý hovorí, „Nech si veriaci neberú neveriacich za priateľov namiesto veriacich! Kto tak učiní, nedostane sa mu od Boha ničoho, jedine v prípade vlastnej obrany.“ (illaa an-tattaqu minhum tuqah )(súra 3:28). Táto „vlastná obrana“ ospravedlňuje pretvárku. Islamské právo šaríja ustanovuje, „Keď je možné dosiahnuť cieľ klamaním, no nie hovorením pravdy, je povolené klamať, ak je dosiahnutie cieľa žiadúce a klamanie je povinné, ak je povinný cieľ.“ (Sprievodca cestovateľa, časť r8.2) Príklady zahŕňajú klamanie na ochranu islamu alebo moslima.

Tavríja

Tavríja je definovaná ako skrývanie a dala by sa nazvať „kreatívnym klamstvom“. Je v poriadku porušiť zámer prísahy, pokiaľ neporušíte text prísahy (Sprievodca cestovateľa, časti o19.1 a o19.5) Ako to funguje? Predpokladajme, že niekto protestuje, že súra 1 z Koránu ponižuje kresťanov a Židov, pretože je úpenlivou prosbou, ktorú moslimovia vznášajú k Alahovi sedemnásť krát denne, aby sa neocitli na ceste s  „tými, na ktorých sa Boh hnevá“ a „tými, ktorí stratili svoju cestu„. (…veď nás stezkou přímou, stezkou těch, jež zahrnuls milostí Svou, ne těch, na něž jsi rozhněván, ani těch, kdo v bludu jsou. – Korán, Súra 1, Otevíratelka knihy, preklad I.Hrbek) Moslim by mohol reagovať, „Súra 1 nikdy nespomína Židov alebo kresťanov.“ Praktizuje tavríju, pretože hoci súra 1 nespomína Židov a kresťanov menovite, bezpochyby vie, že slová „tými, tých“ odkazujú na Židov a kresťanov.

Ďalším príkladom by bolo, ak by moslim reagoval na váš pozdrav „Šťastné Vianoce!“ Mohol by povedať, „Želám ti to najlepšie.“ Podľa vášho názoru by ste si mohli myslieť, že vrátil kresťanovi pozdrav. V skutočnosti vyjadril svoju túžbu voči vám, aby ste konvertovali na islam; želá vám to najlepšie, čím je podľa jeho názoru to, že sa stanete moslimom.

Kitman

Kitman je charakterizovaný tým, že sa hovorí iba časť pravdy. Najbežnejším príkladom je, keď moslim hovorí, že džihád v skutočnosti odkazuje na vnútorný, duchovný boj. Nehovorí „pravdu, celú pravdu a nič len pravdu„, ako prisahajú svedkovia na amerických súdoch. Kitman často vedie k hrubému skresleniu pravdy. V uvedenom príklade Korán používa džihád a jeho odvodeniny 59 krát. Z nich by iba 16 (t.j. 27 %) by mohlo byť považované za „vnútorný„, bez akéhokoľvek objektu ako cieľa boja vzhľadom ku kontextu súry.

Ďalšou bežnou formou kitmanu je citovať len niekoľko mierumilovných pasáží z Koránu, pričom moslim vie, že tieto pasáže boli neskôr zrušené militantnejšími veršami, ktoré sú s citovanými mierumilovnými v protiklade. Tu je príklad:

Niet donútenia v náboženstve“ (súra 2:256, skorá Medina).

A či iné náboženstvo než Bohom určené by chceli – Jemu (Bohu) sa pritom oddal každý, kto je v nebesiach a na zemi, či už dobrovoľne, alebo nedobrovoľne. A k Nemu sa navráti“ (súra 3:83, neskorá Medina).

Ďalší príklad:

Tým (muslimom), proti ktorým sa boj vedie (zo strany nemuslimov), je dané povolenie
(bojovať) preto, že im bolo ukrivdené.“  (súra 22:39, neskorá Mekka)

A až uplynú posvätné mesiace, potom zabíjajte modloslužobníkov, kdekoľvek ich nájdete, zajímajte ich, obliehajte ich a chystajte proti nim všemožné nástrahy!“ (súra 9:5, neskorá Medina)

Muruna

Muruna znamená používanie „flexibility“ na splynutie s nepriateľom alebo okolím. Ospravedlnením pre tento druh podvodu je trochu bizarná interpretácia súry 2: 106, ktorá hovorí: „Kedykoľvek zrušíme jeden verš alebo spôsobíme, že bude zabudnutý, nahradíme ho iným lepším alebo podobným.“ Tak, moslimovia môžu zabudnúť na niektoré príkazy v Koráne, pokiaľ sledujú lepší príkaz. Moslimovia usilujúci o dominanciu islamu, sa môžu odchýliť od svojich islamských zákonov za účelom poklesu ostražitosti nemoslimov a zvýšenia dôvery v ich moslimských náprotivkov.

Poznámka prekladateľa:

Toto je úplne nevhodná interpretácia verša 2:106. Tento verš totiž definuje tzv. pravidlo abrogácie. Ide o to, že Korán obsahuje veľa protirečení a navzájom si odporujúcich tvrdení. Mohamed však vyhlásil Korán za zjavené slovo božie (niečo ako judeo-kresťanské Desatoro) kde je každé slovo platné. Ako z toho von? Vyriešil to veľmi jednoducho. Keďže boh je všemocný a vševediaci, Mohamed nemohol prehlásiť niektoré súry za neplatné. Tým by poprel božiu vševedúcosť. Preto staršie súry označil ako inšpiratívne modlitebné texty, ale normotvornými a záväznými sa stali novšie verše. Takže naposledy vyslovený výrok odvoláva, neguje to, čo bolo vyslovené skôr. Čiže princíp abrogácie je metóda, keď posledný výrok odvoláva predchádzajúce.

Korán je teda svätá kniha, pravdivá v každom slove (až na princíp abrogácie), nemenná a nespochybniteľná. Pochybnosti a snaha o revíziu sa hodnotia ako apostáza, odpadlíctvo „ridda“ čo je hriech podľa šaríe hodný v najkrajnejšom prípade trestu smrti.

Aby to nebolo také jednoduché, súry v Koráne nie sú zoradené chronologicky, ale podľa veľkosti, keď najdlhšie súry so stovkami veršov sú zaradené do prednej časti Koránu a posledné súry majú doslova len pár riadkov. Takže aby ste porozumeli zmyslu Koránu, musíte vedieť aj chronológiu, ktoré súry boli vyslovené naposledy! Len pre ilustráciu uvádzam posledných päť súr
Súra 110. – VÍTĚZNÁ POMOC
Súra 09. – POKÁNÍ
Súra 05. – PROSTŘENÝ STÚĽ
Súra 48. – ÚSPECH
Súra 62. – PÁTEK

Keďže súra 110 má len 3 riadky, najvýznamnejšie súry v Koráne sú podľa pravidiel abrogácie súry 9,5,48 atď

Zoznam odvolaných veršov nájdete na islamskom webe : http://wikiislam.net/wiki/List_of_Abrogations_in_the_Qur?an

Aby neboli moslimovia odhalení, praktizujú murunu rovnakým spôsobom, ako keď chameleón mení farby. Moslimovia si niekedy oholia brady, nosia západné oblečenie či dokonca pijú alkohol, aby splynuli s nemoslimami. V týchto dňoch nie je pre islamistov nič cennejšie než modrooký beloch moslim ochotný zapojiť sa do terorizmu.

Ďalší bežný spôsob používania muruny pre moslimov je, oženiť s nemoslimkami, alebo správať sa ako nemoslimovia, aby ich skutočné zámery nebudili podozrenie. Únoscovia z 11. septembra v USA chodili na letecké kurzy, aby vedeli, ako riadiť lietadlo, ktoré nabúra do Svetového obchodného centra, Pentagónu a Bieleho domu. Počas svojich dní voľna potom navštevovali striptízové kluby a bary. Mnoho Američanov verí, že poradkyňa Hillary Clinton, Huma Abedín, sa vydala za židovského kongresmana Anthonyho Weinera prinajmenšom čiastočne preto, aby zlepšila svoj bezpečnostný kredit a aby tak mohla preniknúť na najvyššie úrovne administratívy. (pozn.prekladateľa – Huma Abedin, pravá ruka Hillary Clinton a šéfka jej personálu počas obdobia, keď bola ministerkou zahraničných vecí USA mala kvôli angažovanosti svojich rodinných príslušníkov prezývku „Princezná Moslimského bratstva“ – čo bola organizácia považovaná za teroristickú. Po nástupe Obamu a H. Clinton do úradu sa nálepka teroristickej organizácie z Moslimského bratstva zmazala a USA začali MB podporovať)

Dôsledky týchto vysokovyvinutých taktík klamania by mohli byť pre nenáročné západné spoločnosti zásadné. Pred dvadsiatimi rokmi psychológ Paul Ekman napísal zasvätenú knihu „Telling Lies“ (vyšla aj slovenčine), ktorá demonštrovala, že ľudia, ktorí klamú, vydávajú rozpoznateľné vodítka. Vlastné svedomie ich núti nedobrovoľne sa potiť, zvyšovať hlas, alebo robiť iné rozpoznateľné gestá. Avšak Dr. Ekman robil výskum výlučne s ľuďmi zo západných kultúr. Moslimovia, na druhej strane, nepreukazujú pri klamaní nijaké rozoznateľné znaky, pretože necítia vinu. Podľa svojich názorov robia presne to, čo od nich Allah chce, aby robili pre podporu islam. Pretože ktorákoľvek osoba zo Západu, ktorá vychovala deti, vie skoro intuitívne, kedy niekto klame, človek zo Západu predpokladá, že to vie vo všetkých prípadoch. Nanešťastie, tie isté osoby zo Západu môžu byť ľahko podvedené islamským klamaním, pretože na podvodníkovi nevidno žiadne signály prezrádzajúce klamstvo.

Dúfajme, že tento článok bude budíčkom pre nič netušiacich neveriacich. Dôveruj, ale preveruj – ako bola stará americká stratégia pri jednaní s potenciálne nepriateľskými stranami – je cesta, ktorou je nutné ísť pri jednaní s islamistami.

Zdroj:

9 komentárov

 • Pingback: Dá se věřit Islámu? | cozivotdal

 • velmi ma zaujima kde sa tie zeny a deti na tej ceste tratia…. tu v gr ich je strasne vela ale hore uz nedojdu.. tak kde su?

 • No, no, no, orginalitu radšej nekomentujem, ale pôvodnejší „slovenský“ článok je asi toto: http://www.protiprudu.org/pochopenie-styroch-arabskych-slov-moze-zachranit-nasu-civilizaciu-pred-islamskou-nadvladou/ A aj podľa mňa stačilo dať tam aj link…. . Polepšite sa. Inak mám lepší námet na článok. Titul JUDr. (z lat. iuris utriusque doctor) sa prekladá ako doktor obojakého práva, z čoho usudzujem, že oba právne systémy, ak už nie sú navzájom kompatibilné, tak sa dokážu vzájomne tolerovať . Je islam (aby sme neboli zaujatý len týmto náboženstvom, tak dajme tomu, pridajme si tam aj nejaké iné, napr. zoroastrizmus, alebo hinduimus a nejaké, aké sa už ani nepraktizuje napr. keltský paganizmus) vôbec v súlade s našimi zákonmi a potiažmo ústavou?

  • Nie, nie je. Islam je nedemokratický a veľmi intolerantný, ženám prisudzuje podradné postavenie v spoločnosti, svojim stúpencom nariaďuje podrobovať si nemoslimov, ktorých môžu zabíjať, klamať, okrádať, zotročovať… o nemoslimoch sa v zdrojových islamských textoch nepíše nič pozitívne.

  • U nas je sloboda slova a nazoru. Co si myslite, je Vasa vec, dokonca nemam problem ani s hlasanim cohokolvek. Problem je vtedy,ked zacne nasilne vymahanie nazorov, cize ked sa prejde od slov k cinom. islam je velmi aktivny a jeho nebezpecnost ako ideologie je prave v jeho potrebe aktivne vplyvat na okolie. Pritom sa nevyhyba ani destrukcii a vrazdam

 • Áno, aj prehadzovať batolatá cez žiletkový plot

 • Prevzaté z propu 🙂

 • Velmi spravne. Paci sa mi, ako sem pridu z holymi rukami na clnoch a tu sa vyzbroja. Keby sem isli na clnoch s kalachmi v rukach, asi by pobrezna straz nemala problem ich postrielat. Ale takto, este tam dohodia zopar zien a deti a v momente ako su v cielovom meste sa za par drobnych na ciernom trhu vyzbroja a obohatia nas nejakym tym samovrazednou alebo len neveriacich vrazednou multikulti vlozkou…………..

 • Treba si uvedomit, ze moslimovia su v permanentnej vojne za sirenie islamu a vo vojne je dovolene vsetko,

Pridaj komentár