Islamské otroctvo, časť 1

Apologéti, „idyllizátori“ ako Jozef Lenč, Eduard Chmelár a celé posledné číslo časopisu „Historická Revue“ usilovne lakujú islam na ružovo. Jedným z častých argumentov, ktorým snažia sa ospravedlniť zlo ktoré pácha islam, je vraj postkoloniálna trauma, akú zanechala v islame koloniálna Európa. Oplatí sa pozrieť na to čo svetu priniesol islam za roky svojej existencie. Na fenomén, ktorý odborníci na islam a samotní moslimovia obchádzajú v diskusiách – na islamské otroctvo. Téma je veľmi aktuálna preto, že osud niektorých moslimov, kresťanov a predstaviteľov iných vierovyznaní v novovzniknutom islamskom štáte pripomína osud národov zotročovaných Arabmi počas víťazného „mierového“ dobýjania sveta islamom v minulých storočiach.

Islamské otroctvo, časť 1

Dávno sme nemali dlhšiu sériu – toto je kapitola z knihy M.A. Khana :Legacy of Islamic Jihad. Budú tu presne rozpísané rôzne formy otroctva, ktoré existovali v islamskom koloniálnom impériu a ktoré sa v rôzne obmedzenej forme vyskytujú aj dnes. Začíname koránskym zdôvodnením otroctva a príkladmi Proroka.

Sobota, 3. septembra 2011 14:29 M. A. Khan

Islamské otroctvo bolo najstrašnejšie, avšak najmenej známe otroctvo v histórii. Takže autor M.A. Khan sa rozhodol zverejniť kapitolu „Islamské otroctvo“ z jeho knihy „Islamský džihád: Dedičstvo nútených konverzií, imperializmu a otroctva“ Táto časť obsahuje:

  • ÚVOD
  • KORÁNSKE ZDOVODNENIE OTROCTVA
  • PROROCKÝ MODEL OTROCTVA
    ————————————-

    Bůh uvádí též podobenství o dvou mužích, z nichž jeden je němý a ničeho schopen není, pánu svému je přítěží, a kamkoliv poslán je, nikdy s dobrým se nevrátí. Je člověk takový roven tomu, kdo spravedlnost přikazuje a po stezce přímé kráčí?“ Alah, v Quran 16:76

„A vyvedl ty z vlastníků Písma, kteří jim pomáhali, z pevností jejich a uvrhl do srdcí jejich hrůzu, takže jste jednu skupinu z nich zabili a druhou zajali.
A učinil vás dědici jejich země, obydlí, majetků i jedné země, na niž jste dosud nevkročili. A Bůh je všemocný nad každou věcí.“
Alah,v Quran 33:26-27

„Je napísané v Koráne, že všetky národy, ktoré by neuznali ich vládu (moslimov) sú hriešne; takže je ich právom a povinnosťou viesť s nimi vojnu, kedykoľvek majú možnosť a brať ich ako otrokov všetkých, koho môžu zajať; a že každý musulman, ktorý padne v bitke sa určite dostane do raja.“

Tripoliský vyslanec Abd al-Rahman v Londýne takto odpovedal Thomasovi Jeffersonovi & Johnovi Adamsovi (1786), že akým právom berberské štáty zotročili amerických námorníkov.
——————————-
ÚVOD

Obrázok na obálke ukazuje Mohameda a jeho nasledovníkov
na džihádovom nájazde, kde zvykol lúpiť a zajímať
ženy a deti ako otrokov.
Otroctvo je socioekonomická inštitúcia, v ktorej ľudia, nazývaní otroci sú vlastníctvom iných, nazývaní páni, alebo vlastníci.

Bez slobody a voľnosti sa od otrokov očakáva, že budú poskytovať verné a oddané služby pre pohodlie a ekonomické blaho ich pánov. Bez akýchkoľvek ľudských práv sú otroci v bezpodmienečnom vlastníctve svojich pánov: púhy dobytok bez práva odísť, odmietnuť pracovať alebo dostať odmenu za svoju prácu.

Pozícia otrokov v spoločnosti sa v mnohých ohľadoch podobá domácim zvieratám. Presne ako kravy, kone a iné ťažné zvieratá sú vycvičené a použité na vytvorenie zisku, ako napríklad ťahanie nákladov, alebo orbu polí – otroci sa využívajú pre pohodlie, ekonomické výhody a prospech vlastníka.

Obchod s otrokmi je súčasťou otroctva je nákupom a predajom ľudských bytostí ako tovaru akéhokoľvek iného druhu. Otroctvo je v podstate využívanie slabého silným a má veľmi dlhú históriu.

Jednou z hlavných tém kritiky Západu všetkými ostatnými a zvlášť moslimami je transatlantický obchod s otrokmi, ktorý vykonávali západné veľmoci a ich nezmyselné využívanie a ponižujúce zaobchádzanie s otrokmi v Amerike a Západnej Indii. Moslimovia radi veľmi rýchlo poukazujú na európsky obchod s otrokmi; často vyhlasujú, že využívanie otrokov umožnilo takým štátom ako sú Spojené štáty nazhromaždiť veľké bohatstvo, ktoré využívajú dodnes. Istý mladý moslim, narodený v Amerike napísal: „Viete že americkí lovci otrokov chodili do Afriky, chytali čiernych a vozili ich do Ameriky ako otrokov? Ekonomická výkonnosť Ameriky je z veľkej časti založená na práci týchto otrokov“ (osobná komunikácia).

Ukončenie 350 ročného transatlantického obchodu s otrokmi najhoršieho a najkrutejšieho otroctva v histórii, Louis Farkham, duchovný Nation of Islam vyhlasuje, že niektorí bieli Američania nevedia, že sú privilegovaní…dnes preto, čo sa stalo nám (čiernym)“ v minulosti.[1]Prevažná väčšina moslimov si myslí, že islamská história je desivou praktikou otroctva nepoškvrnená. Rocky Davis (aka Shahid Malik), domorodý austrálsky konvertita na islam povedal rádiu ABC že Kresťanstvo vytvorilo otroctvo. Nie islam.?[2]

Keď Moslimovia v Indii hovoria o praktizovaní otroctva na subkontinente, spomínajú desivé príbehy, ako Portugalci transportovali otrokov z pobrežných oblastí Goy, Kéraly a Bengálu v strašných podmienkach. Tak isto je potrebné poznamenať, že v Pakistane učia, že pred islamom tu bolo vykorisťovanie a otroctvo, ktoré bolo príchodom islamu zrušené. Nikdy nehovoria o tom, že moslimský okupanti a vládcovia praktizovali otroctvo v Indii vo veľkom.

Toto moslimské ticho o rozšírenej praxi otroctva pod vládou islamu, ako napríklad v Indii vyplýva z ich ignorancie historických faktov. V moderných historických spisoch v Indii je rozsiahle zahmlievanie krutostí, ktoré sa diali počas moslimskej invázie a následnej vláde islamu.

Takéto skreslenia pravého obrazu islamskej histórie sa pridáva k moslimskej nevedomosti o islamských krutostiach v stredovekej Indii a spôsobujú chybné vnímanie o rozsahu otroctva, praktizovaného moslimskými vládcami.

Tak, ako sa vypočítava v tejto knihe, otroctvo bolo bohužiaľ poprednou inštitúciou v celej histórii islamskej nadvlády kdekoľvek. Tak isto má jedinečné vlastnosti – menovite konkubinát, eunuchovia a ghilman (popísané nižšie) v veľkom počte.
___________________________
KORÁNSKE ZDOVODNENIE OTROCTVA

Inštitúcia otroctva v islame bola formalizovaná nasledujúcimi koránskymi veršami, kde Alah rozlišuje slobodné ľudské bytosti, alebo pánov, ktorí vykonávajú spravodlivosť a právo od tupých, neužitočných a obtiažnych, otrokov:

„Bůh uvádí též podobenství o dvou mužích, z nichž jeden je němý a ničeho schopen není, pánu svému je přítěží, a kamkoliv poslán je, nikdy s dobrým se nevrátí. Je člověk takový roven tomu, kdo spravedlnost přikazuje a po stezce přímé kráčí?“ Quran 16:76]

„Alah varuje veriacich, aby nepokladali otrokov za seberovných v postavení a v zdieľaní bohatstva, lebo by sa ich mali obávať ako každého:
‚On uvádí vám podobenství o vás samých: máte snad mezi těmi, jimž pravice vaše vládne, společníky v tom, co jsme vám uštědřili, takže jste si v tom rovni? Bojíte se otroků svých tak, jak bojíte se navzájem‘ Takto činíme znamení Naše srozumitelnými pro lid rozumný.“ [Quran 30:28][3] 

Alah rozoznáva isté ľudské bytosti, konkrétne pánov, ako Ním viac požehnané než menej obdarených otrokov ako súčasť Jeho božského plánu. Varuje moslimov pred rovným zdieľaním Jeho darov spolu s otrokmi. Tí, ktorí by brali otrokov ako seberovných, varuje Alah, ho popierajú:

„Bůh dal jedněm z vás přednost před druhými v podílu na živobytí; avšak ti, jimž přednost byla dána, nedávají z podílu svého těm, jimž pravice jejich vládne, aby si tak byli rovni. Což popírat chtějí dobrodiní Boží?“ [Quran 16:71]

Alah nielnže inštitúciu otroctva odobruje, tak isto dáva svoje božské požehnanie pánom (predovšetkým moslimským mužom), aby mali sexuálny styk so svojimi otrokyňami:

„a kdo svá pohlaví chrání jen pro manželky své či otrokyně; a nebudou za to pokáráni“ – [Quran 70:29-30]


„a kdo svá pohlaví chrání jen pro manželky své či otrokyně; a nebudou za to pokáráni“ – [Quran 23:5-6]

Takže, pokiaľ sú medzi otrokmi alebo zajatcami ženy, moslimovia majú božsky dovolené mať s nimi pohlavný styk, podobne ako so svojimi manželkami. Tento výnos Alahov založil inštitúciu sexuálneho otroctva, alebo konkubinátu otrokýň v islame, čo bol jav v predokoloniálnom moslimskom svete rozšírený a pretrvával až do polovice dvadsiateho storočia. Čo sa týka legálnych manželstiev, je tu obmedzenie, povoľujúce mužovi naraz maxiálne 4 manželky [Quran 4:3], ale takéto obmedzenie nie je pri počte sexuálnych otrokýň.

Alah tak isto posvätil moslimom získavanie otrokýň na sexuálne účely vedením vojen proti neveriacim:

„Proroku! Dovolili jsme ti manželky tvé, jimž jsi dal obvěnění, a ty, jichž zmocnila se tvá pravice z těch, které ti Bůh dal jako kořist, a dále tvé sestřenice z otcovy strany a tvé sestřenice z matčiny strany, které se s tebou vystěhovaly a každou ženu věřící, jestliže se sama darovala prorokovi, chce-li se s ní prorok oženit – a to je výhradně pro tebe, nikoliv pro ostatní věřící. A víme dobře, co jsme jim již uložili ohledně jejich manželek i těch, jichž zmocnily se pravice jejich, aby na tobě nebylo viny. A Bůh je odpouštějící, slitovný.“ [Quran 33:50]

Moslimovia sa môžu oddávať sexu so zajatými ženami, aj keď sú vydaté, ale nie s vydatými moslimkami.

A (jsou vám zakázány také) muhsany mezi ženami kromě těch, jichž zmocnily se vaše pravice a to je vám předepsáno Bohem! [Quran 4:24].

Sú tu aj ďalšie verše z Koránu, ktoré hovoria schvaľujúco o otrokoch a ich zajímaní vo vojne. Preto, podľa božského príkazu islamského boha, tak ako sú zakotvené v svätom Koráne, moslimovia majú povolené mať otrokov.

Môžu hromadiť otrokov z vojen, mať sex so svojimi otrokyňami a samozrejme, použiť ich podľa svojho želania. Pre moslimov je mať sex s otrokyňou tak legálne, ako mať sex so svojimi manželkami. Otroctvo sa zdá byť jedným z najželateľnejších privilégií islamu, keďže Alah si dal tú námahu, aby pripomínal moslimom toto božské právo znovu a znovu v mnohých veršoch.

(pozn, prekl. – z otrokov sa neplatil zakat)

___________________________
PROROCKÝ MODEL OTROCTVA

Alah neustáva v pripomínaní, aby moslimovia brali otrokov, ale tak isto preberá iniciatívu, aby viedol Proroka Mohameda, ako zotročovať neveriacich, ako napríklad v nasledovnom verši:

„A vyvedl ty z vlastníků Písma (Banu Qurayza), kteří jim pomáhali, z pevností jejich a uvrhl do srdcí jejich hrůzu, takže jste jednu skupinu (dospelých mužov) z nich zabili a druhou zajali (ženy a deti).“ [Quran 33:26-27]

V tomto verši Alah obviňuje Židov z kmeňa Banu Qurajza z podpory Kurajšovcov v Mekke „zo svojich pevností“ proti moslimom v bitke zákopov (627). Na základe tohto neopodstatneného obvinenia Alah prkázal, aby časť Židov, dospelí muži boli popravení a zbytok, ženy a deti, zotročení.

Prorok presne splnil tento božský príkaz. Rozdelil zotročené ženy a deti medzi svojich žiakov, pričom si sám vzal jednu pätinu z nich.

Mladé a krásne spomedzi zajatkýň sa stali sexuálnymi otrokyňami; Prorok samotný si vzal krásnu Rayhanu, ktorej manžel a členovia rodiny boli popravení v masakre. Vzal si ju do postele v tú istú noc.[4]

Po dobytí Chajbaru v ďalšom roku Mohamed odviedol ich ženy a deti ako otrokov. Pri mnohých iných útokoch Prorok a jeho nasledovníci zotločili a odviedli ženy a deti povraždených. Preto sa agresívne útoky a porážky neveriacich, zotročenie žien a detí sa stalo modelom Mohamedových vojen.

Niektorí otroci mohli byť predaní, alebo vykúpení, aby tak generovali príjmy. Mladé a pekné spomedzi zajatkýň sa stali sexuálnymi hračkami.

Keďže napodobňovanie Mohameda slovom aj skutkom je základom dobrého moslimského života v islamskom myslení, moslimovia si poslušne osvojili jeho model otroctva (vrátane zotročovania, obchodu s otrokmi a konkubinátu otrokýň) a pokračovali v ňom počas ďalších storočí islamskej dominácie.

Mohamedov príklad jednania so Židmi z Banu Qurayza alebo Chajbaru sa stal štandardnou šablónou pre získavanie otrokov.

Toto viedlo k masívnemu nárastu zotročovania, sexuálneho otroctva a obchodu s otrokmi v stredovekom islame. Po Mohamedovej smrti, moslimovia, vyzbrojení citátmi z Koránu a Sunnah- vydali na nekonečnú misiu svätej vojny – dobýjať svet za účelom šírenia islamu a rozšírenia vplyvu islamu. Keď islam vybuchol z Arábie, moslimskí okupanti získali veľa skúseností pri chytaní neveriacich, zvlášť žien a detí, vo veľkých počtoch ako otrokov.

V islamskom myslení (ako už bolo poznamenané) , civilizácie, ktoré islamu prechádzali islamu alebo tie, ktoré sa nachádzajú mimo islamu sú džahílija, alebo v zásade chybné, zrušené príchodom islamu. Iba moslimovia majú vlastníctvo pravdy vo forme pravej viery islamu. V ich myslení, svet mimo hraníc a náboženstvo islamu, poznamenáva Bernard Lewis, „bol obývaný neveriacimi a barbarmi. Časti z nich sa uznávala istá forma náboženstva a istý nárys civilizácie. Zvyšok, polyteisti a modloslužobníci boli videní primárne ako zdroj otrokov.“[5] Moslimovia chytali otrokov v takých veľkých množstvách, že obchod s otrokmi sa stal kvitnúcim podnikaním; trhy po celom moslimskom svete sa hemžili otrokmi.

V súlade s tým ide vytvorenie rozsiahleho obchodu s otrokmi a jeho prevádzkovanie pre zisk ako akýkoľvek iný obchod ide na vrub islamu, píše Lál.[6]

[sociallocker][/sociallocker]

Esmeralda Zlopočasná

(Kompletná bibliografia bude uvedená v poslednej časti)
________________________________________
[1]. Farrakhan L, Čo dlží Amerika a Európa-, Final CalL, 2 June 2008
[2]. ABC Radio, Aboriginal Da-wah – „Call to Islam“, 22 March 2006; http://www.abc.net.au/rn/talks/8.30/relrpt/stories/s1597410.htm
[3]. Známy učenec Abu Ala Maududi vo svojej interpretácii tohto verša poznamenáva: „Keď vy nezdieľate so svojimi otrokmi vaše bohatstvo, ako si môžete myslieť a veriť, že Alah by učinil Svoje stvorenie svojim spoločníkom vo svojej Božskosti?“ [Maududi AA, Towards Understanding the Quran, Markazi Muktaba Islami Publishers, New Delhi, Vol. VIII]. Čiže, pridružovanie k Alahovi, čo je najhoršou a najodpornejšou vecou v islame je pre človeka to isté, ako pokladať svojho otroka za seberovného.
[4]. Ibn Ishaq, The Life of Muhammad, Oxford University Press, Karachi, p. 461-70
[5]. Lewis B (1966) The Arabs in History, Oxford University Press, New York p. 42
[6]. Lal KS (1994) Muslim Slave System in Medieval India, Aditya Prakashan, New Delhi, p. 6
http://www.islam-watch.org/index.php-option=com_content&view=article&id=809:islamic-slavery-part-1&catid=65:khan&Itemid=58

9 komentárov

Pridaj komentár